890/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 3 § 6 mom. i skjutvapenlagen (1/1998), sådana de lyder i lag 724/2019:

1 §
Tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen

En ändring av ett föremål som är konstruerat för att avfyra lösa patroner till ett skjutvapen anses ha blivit tekniskt hindrad på det sätt som avses i 2 § i skjutvapenlagen (1/1998), om

1) anordningarna är utformade för en patron som finns angiven i och överensstämmer med de dimensioner och andra standarder som avses i tabell VIII i tabellerna över patroners och patronlägens mått (TDCC) som fastställts av den ständiga internationella kommissionen för test av bärbara eldvapen (CIP), i den version av tabellen som gäller vid tidpunkten för antagandet av Europeiska kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/69 om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och signalvapen enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen,

2) anordningarna inte kan ändras med hjälp av vanliga verktyg för att avfyra eller omvandlas till att avfyra, ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne,

3) samtliga väsentliga delar av anordningarna är sådana att de inte kan monteras eller användas som väsentliga delar av skjutvapen, samt

4) anordningarnas pipor kan inte avlägsnas eller ändras utan att anordningen i betydande utsträckning skadas eller förstörs.

När det gäller anordningar med en pipa som inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm förutsätts dessutom att anordningen innehåller hinder som inte går att avlägsna längs pipans hela längd så att ett skott, en kula eller en projektil inte kan passera genom pipan med hjälp av ett antändbart drivämne och att hindren är placerade så ett eventuellt fritt utrymme vid mynningen inte är längre än 1 cm.

I anordningar som inte omfattas av 2 mom. ska det finnas i det momentet avsedda hinder längs minst en tredjedel av pipans längd.

Det första hindret i pipan ska placeras så nära efter anordningens patronläge som möjligt, dock så att utsläppet av gaser genom utgångshål inte hindras. För anordningar som är konstruerade för att endast avfyra lösa skott ska hindren dessutom helt blockera pipan, bortsett från ett eller flera utgångshål för gastrycket. Dessutom ska hindren helt blockera pipan på ett sådant sätt att ingen gas kan avfyras från anordningens framsida. Alla hinder ska vara permanenta och inte kunna slås bort utan att anordningens patronläge eller pipa förstörs.

För anordningar som är konstruerade för att endast avfyra lösa skott ska hindren vara tillverkade av ett material som motstår skär-, borr- eller slipverkan eller någon liknande process och som har en minsta hårdhet på 700 HV 30 enligt Vickers hårdhetstest. Dessutom ska hindren vara sådana att de förhindrar skapandet eller utvidgandet av ett hål i pipan längs dess axel eller avlägsnandet av pipan, utom om avlägsnandet gör anordningens stomme och patronläge omöjliga att använda eller om anordningens riktighet påverkas så mycket att den inte kan användas som ämne för ett skjutvapen utan större reparation eller tillägg.

Patronläget och pipan ska båda vara förskjutna eller vinklade på ett sådant sätt att ammunition inte kan laddas eller avfyras i anordningen och dessutom, när det gäller revolverliknande anordningar, ska trummans främre öppningar minskas för att säkerställa att kulor blockeras i patronläget och dessa öppningar vara förskjutna i förhållande till patronläget.

2 §
Kontroll av att de tekniska kraven är uppfyllda

Polisen har till uppgift att övervaka att föremål som är konstruerade för att avfyra lösa patroner uppfyller de tekniska kraven i 1 §.

3 §
Permanent förhindrande av laddningsanordningars funktion och permanent begränsning av deras kapacitet

En i 3 § 4 mom. i skjutvapenlagen avsedd laddningsanordnings funktion har förhindrats permanent på det sätt som avses i 6 mom. i den paragrafen om laddningsanordningen inte längre kan ändras till en fungerande laddningsanordning och laddningsanordningens kapacitet i motsvarighet till det har begränsats permanent på så sätt att begränsningen inte kan brytas.

Laddningsanordningens funktion kan förhindras permanent i enlighet med 1 mom. genom att fjädrarna avlägsnas från den och montering av fjädrarna på plats förhindras genom att deras fästpunkter avlägsnas samt genom att patronförarens rörelse förhindras. Detta kan göras genom att ett stift svetsas, löds, limmas eller smälts genom patronföraren och magasinets stomme. Användningen av magasinets stomme ska förhindras permanent genom att magasinets botten svetsas, löds, limmas eller smälts fast i magasinets stomme.

Laddningsanordningens kapacitet kan begränsas permanent i enlighet med 1 mom. genom att ett hinder som begränsar laddningsanordningens kapacitet limmas eller annars fäst permanent på insidan av laddningsanordningens stomme.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

Helsingfors den 11 juli 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Elina Rantakokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.