889/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 7, 13, 14, 18 c, 23 och 26 § samt bilaga 6, av dem 14 § 2, 3 och 4 mom. sådana de lyder i förordning 1103/2015, 18 c § sådan den lyder i förordning 832/2017, 26 § sådan den lyder i förordning 254/2019 och bilaga 6 sådan den lyder i förordning 600/2017, som följer:

7 §
Flyttersättning

Det kalkylerade antalet kubikmeter flyttgods som ligger till grund för ersättningen vid flyttning till en oinredd bostad framgår av bilaga 5 till denna förordning. En medföljande make höjer antalet kubikmeter med 7 och varje medföljande barn med 5.

Om bostaden på stationeringsorten är inredd, kalkyleras det 5 kubikmeter flyttgods för en tjänsteman, dock 10 kubikmeter på stationeringsorter utanför Europa. I de fall som avses i detta moment höjer första medföljande familjemedlem antalet kubikmeter med 5 och övriga med 3. Eventuellt möblemang som anskaffats för representation inverkar inte på ersättningen vid flyttning till en inredd bostad.

Om en familjemedlem flyttar separat, betalas i flyttersättning familjemedlemmens andel av den totala ersättningen.

Flyttersättningarnas belopp enligt kubikmeter och flyttrutt framgår av bilaga 6 till denna förordning.

Om flyttersättningen inte räcker till för att täcka de verkliga flyttkostnaderna, får utrikesministeriet av särskilda skäl bevilja en högre flyttersättning än vad som bestäms enligt denna paragraf.

13 §
Tjänstebostad för beskickningschef

Utrikesministeriet beslutar om anvisande av tjänstebostad till en beskickningschefs förfogande. I frågor som hänför sig till en beskickningschefs tjänstebostad tillämpas inte 10 § 2 och 3 mom. eller 11 och 12 §.

14 §
Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas de inskrivnings-, termins-, elevförsäkrings- och skoltransportavgifter som skolan tar ut samt andra nödvändiga kostnader.

Vidare betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1 050 euro per läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas 525 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas till tjänstemannen 370 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet.

För ett barn som går i skola i Finland och vars boendeform har godkänts av ministeriet betalas i utbildningsersättning 85 procent av det belopp som betalas för boendet, dock högst 2 270 euro i månaden under skolans läsår.

I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst 480 euro i månaden under skolans läsår.

I utbildningsersättning för ett barn som går i skola i ett tredje land betalas högst 480 euro i månaden, internatavgifterna medräknade, under skolans läsår.

18 c §
Transporttjänster

På grund av säkerhetsskäl och lokala förhållanden får beskickningarna i Kabul, Abuja, Ramallah och Bagdad ordna transporttjänster för tjänstemän. Tjänstemännen får använda dessa tjänster för nödvändiga lokala resor.

23 §
Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk

Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk är Bagdad och Kabul. En tjänsteman som förordnats till dessa orter har inte rätt till ersättning för medföljande familjemedlem eller för en familjemedlems besöksresa till stationeringsorten.

26 §
Beslutanderätt

Beskickningen beslutar om

1) beviljande av bostadsersättning i de fall där bostadsersättningens belopp har fastställts i bilaga 9 till denna förordning,

2) beviljande av representationsersättning,

3) betalning av ersättning för semesterresa hem, vid sidan av utrikesministeriet, och

4) beviljande av utbildningsersättning i de fall där barnet fortsätter i samma skola som utrikesministeriet genom sitt beslut har godkänt.

I övriga fall fattas beslut om beviljande av ersättningar av utrikesministeriet i enlighet med 3 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 5 juli 2019

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Personaldirektör
Pirjo Tulokas

Bilaga 6

Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning € enligt väggrupp
Flyttningsrätt m 3 A B C D E F
60– 7 737 10 895 12 524 14 350 17 181 19 236
55–59 7 248 10 188 11 710 13 426 16 094 18 040
50–54 6 760 9 481 10 895 12 503 15 008 16 845
45–49 6 271 8 776 10 080 11 579 13 921 15 649
40–44 5 781 8 069 9 264 10 655 12 834 14 454
35–39 5 292 7 363 8 449 9 731 11 747 13 258
30–34 4 804 6 656 7 635 8 808 10 661 12 063
25–29 4 314 5 950 6 820 7 884 9 574 10 867
20–24 3 825 5 244 6 004 6 960 8 487 9 673
15–19 3 336 4 537 4 864 6 036 7 400 8 477
10–14 2 848 3 830 4 374 5 113 6 314 7 282
5–9 2 065 2 798 3 288 3 863 4 901 5 760

Flyttningsvägar

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bagdad, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Moskva, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien D
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Brasilia, Buenos Aires, Lima, México, Nur-Sultan, Santiago de Chile, São Paulo F
De nordiska och baltiska länderna inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn
(Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius-> Helsingfors B
Sydosteuropa, västra Balkan ochTurkiet, Medelhavet C De baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk CDe baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk BBVilnius -> Minsk ADe nordiska och baltiska länderna-> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev,Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De nordiska och baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E
Öst-, Väst- och Sydafrika, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa och västra Balkan. Medelhavet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, de nordiska och baltiska länderna B Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin och London CMellan- och Västeuropa -> Ankara CDublin och London -> Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Öst-, Väst- och Sydafrika, Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Sydosteuropa, västra Balkan ochTurkiet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, C Aten, Nikosia, Rom -> Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Kiev, Mellanöstern, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo EAten, Nikosia, Rom-> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet(Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (<500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London CAnkara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna C Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, de nordiska och baltiska länderna D Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nikosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E
Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika D Kairo -> Beirut,Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv BRamallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nikosia, Rom, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet CBeirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika p
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Nur-Sultan, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Kabul, Katmandu, New Delhi, Nur-Sultan D
Afrika, Australien, Los Angeles, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska och baltiska länderna; Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika FKabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> WashingtonALos Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien DNordamerika -> México DLos Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E México -> Nordamerika DCentral- och Sydamerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, F
Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk Helsingfors C
S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg De nordiska och baltiska länderna B
Kiev, Minsk de baltiska länderna B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk de baltiska länderna C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev,Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev,Minsk Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.