867/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019) 1, 2, 11 och 14 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 2 mom. 1 punkten och 70 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 mars 2020.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § ska till och med den 29 februari 2020 identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och det skjutvapen eller effektiva luftvapen eller den vapendel som anmälan gäller visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § behöver anmälan om utlåning av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte göras före den 1 mars 2020. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 45 § 3 mom. ska en värnpliktig person till och med den 29 februari 2020 vid ansökan om vapentillstånd lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta.


Giltighetstiden för sådana giltiga tillstånd som meddelats före ikraftträdandet av denna lag men senast den 12 juni 2017 och som berättigar till innehav av sådana skjutvapen enligt 9 § 4–6 punkten eller delar till dem vilkas identifieringsuppgifter tillståndshavaren har anmält till polisen senast den 12 juni 2017, fortsätter efter ikraftträdandet av denna lag. Det tillståndet innefattar också rätten att förvärva och inneha laddningsanordningar enligt 3 § 2 mom. Giltighetstiden för ett vapentillstånd fortsätter högst den tid för vilket det har meddelats. Skyldigheten att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt 53 a § gäller inte sådana vapentillstånd vilkas giltighetstid fortsätter enligt detta moment och vars tillståndshavare inte har varit skyldig att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Till övriga delar tillämpas denna lag på ovannämnda vapentillstånd.


Bestämmelsen i 53 a § om påvisande av aktiv hobbyverksamhet ska tillämpas på sådana tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen vars tillståndshavare har varit skyldig att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande samt på sådana tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen som meddelats efter ikraftträdandet av denna lag.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019.

RP 4/2019
FvUB 1/2019
RSv 4/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.