864/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av 17 kap. 16 c § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 16 c §, sådan den lyder i lag 663/2010, som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

16 c §
Penninginsamlingsbrott

Den som

1) anordnar en penninginsamling i strid med 4 § 1 mom. i lagen om penninginsamlingar (863/2019) utan tillstånd till penninginsamling eller utan att göra en anmälan om småskalig insamling, eller

2) använder de medel som influtit genom en penninginsamling för ett väsentligen annat ändamål än det i 27 § 1 mom. i lagen om penninginsamlingar avsedda användningsändamål som har uppgetts för Polisstyrelsen vid ansökan om tillstånd till penninginsamling eller för polisinrättningen i anmälan om småskalig insamling,

ska för penninginsamlingsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För penninginsamlingsbrott döms också den som samlar in pengar eller virtuell valuta på ett sätt som är förbjudet i 7 § 2 mom. i lagen om penninginsamlingar.

Bestämmelserna ovan i 1 och 2 mom. tillämpas, om inte strängare straff för gärningen  föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

RP 214/2018
FvUB 35/2018
KuUU 15/2018
RSv 288/2018

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.