821/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av 14 kap. 16 § i stiftelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i stiftelselagen (487/2015) 14 kap. 16 § 1 mom. som följer:

14 kap.

Tillsyn över stiftelser

16 §
Ändringssökande

Registermyndighetens beslut om åläggande eller förbud enligt 9 § eller förordnande av gode män enligt 11 § 2 mom. i detta kapitel eller något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I beslutet kan bestämmas att det ska iakttas även om det överklagas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018
LaUB 18/2018
RSv 295/2018

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.