815/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 2 kap. 1 § 2 mom., 3 kap. 1 § 2 mom., 4 kap. 5 § 1 mom., 7 § 2 mom., 11 § 2 mom. samt 14 och 16 §, 6 kap. 7 § 4 mom. och 7 kap. 2 § 3 mom. som följer:

2 kap.

Handläggning av konkurrens- och tillsynsärenden

1 §
Handläggning av konkurrens- och tillsynsärenden

Till den del något annat inte bestäms i de lagar som nämns i 1 kap. 2 §, ska konkurrens- och tillsynsärenden i övrigt handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

3 kap.

Handläggning av upphandlingsärenden

1 §
Handläggning av upphandlingsärenden

Till den del något annat inte bestäms i de lagar som nämns i 1 kap. 3 §, ska upphandlingsärenden i övrigt handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

5 §
Komplettering av besvären

På komplettering av bristfälliga besvär tillämpas 40 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


7 §
Bemötandets innehåll

På de uppgifter som lämnas i bemötandet tillämpas dessutom 15 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Till bemötandet ska fogas de handlingar som motparten åberopar, om de inte har lämnats in till registermyndigheten tidigare.


11 §
Handläggningen av ett ärende vid förberedelsesammanträde

På delgivning av en kallelse och på protokollföring vid förberedelsesammanträdet tillämpas 47 § 3 mom., 62 § och 9 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

14 §
Muntlig förhandling

På muntlig förhandling tillämpas 7 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Marknadsdomstolen får med samtycke av en part eller registermyndigheten anförtro parten eller myndigheten uppgiften att kalla ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som ska höras i bevissyfte till den muntliga förhandlingen, om domstolen anser att det finns grundad anledning till det.

16 §
Tillämpning av lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Till den del något annat inte bestäms i denna lag eller i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 eller 5–14 punkten, tillämpas på handläggningen av besvärsärenden i marknadsdomstolen vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

7 §
Meddelande eller avkunnande av beslut i förvaltningsprocessärenden

På delgivning av beslut tillämpas 9 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

7 kap.

Sökande av ändring i marknadsdomstolens avgöranden

2 §
Sökande av ändring i besvärsärenden

På anförande av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018
LaUB 18/2018
RSv 295/2018

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.