804/2019

Helsingfors den 4 juli 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016) 3 § 1 och 2 mom. och 4 § 2 och 3 mom. samt i bilagan 6 § 1 mom., 7 § 3 mom. och 8 § samt

fogas till förordningen en ny 4 a § samt till 2 § i bilagan i sin svenska språkdräkt ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Grundläggande krav med avseende på utbildning inom elbranschen

De lämpliga yrkesexamina enligt 66–70 § i elsäkerhetslagen och de studieprestationer som kompletterar dessa ska innehålla i 2 mom. avsedda studier inom elbranschen motsvarande minst 30 studieveckor eller 45 studiepoäng när det är fråga om en högskoleexamen och 40 studieveckor eller 60 kompetenspoäng när det är fråga om en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, övningsarbeten, projektarbetsstudier eller andra motsvarande studier. Praktik och lärdomsprov räknas dock inte in i antalet studiepoäng.

Studierna ska bestå av följande ämnesområden, så att studiernas omfattning i varje punkt är minst 1,5 studie- eller kompetenspoäng eller 1 studievecka:

1) teoretisk elektroteknik och elmätningsteknik,

2) elsäkerhetsförfattningar och elsäkerhetsstandarder,

3) säkerheten vid elarbeten,

4) elnät i byggnader och eldrift av dem,

5) besiktningar som hänför sig till elsäkerheten.


4 §
Kompletterande krav och förmildrande omständigheter i fråga om studier inom elbranschen

Den utbildning som krävs för elbehörighet 2 enligt 68 § i elsäkerhetslagen, ska utöver vad som föreskrivs i 3 §, dessutom omfatta ämnesområdet lågspänningsdistributionsnät.

I fråga om de utbildningar som krävs enligt 70 § 1 mom. och 73 § 4 mom. i elsäkerhetslagen räcker det, med avvikelse från bestämmelserna i 3 § i denna förordning, med studier inom elbranschen som omfattar 25 studiepoäng eller tidigare studier av motsvarande omfattning när det är fråga om en högskoleexamen samt med studier inom det arbetsområde inom vilket det i 73 § 4 mom. i elsäkerhetslagen avsedda elarbetet utförs när det är fråga om en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen.

4 a §
Studier som förutsätts av yrkesutbildade personer inom elbranschen

De lämpliga högskole-, ingenjörs- eller teknikerexamina inom det tekniska området enligt 73 § i elsäkerhetslagen och de studieprestationer som kompletterar dessa ska innehålla i 3 § 2 mom. i denna förordning avsedda studier inom elbranschen motsvarande minst 45 studiepoäng eller studier av motsvarande omfattning. De studier som avses i 3 § 2 mom. 4 punkten i denna förordning kan även ersättas med studier om elöverförings- och eldistributionsnät. På studierna tillämpas i övrigt 3 § 1 mom. i denna förordning.

Lämpliga examina enligt 73 § 1 mom. 3 och 4 punkten i elsäkerhetslagen är följande examina eller i fråga om respektive examen en motsvarande tidigare examen:

1) grundexamina inom elinstallationsbranschen eller någon annan grundexamen som kompletterats så att den utgör motsvarande examen,

2) yrkesexamina för elmontör och elnätsmontör,

3) specialyrkesexamina inom elbranschen och elnätsbranschen.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019

Helsingfors den 4 juli 2019

Arbetsminister
Timo Harakka

Regeringssekreterare
Sirpa Sillstén

Bilaga

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV FÖR SÄKERT UTFÖRANDE AV ELARBETEN

2 §. Övervakare av elsäkerhet under arbetet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Om ingen ledare av elarbeten behövs för utförande av elarbetet, ska den som utför elarbetet övervaka elsäkerheten så länge arbetet pågår.

6 §. Elarbeten på spänningsförande elanläggningar

Med avvikelse från 5 § i bilagan får ett elarbete utföras på spänningsförande delar av en elanläggning (som spänningsarbete), om det medför stor olägenhet att koppla bort elanläggningen från elnätet så att den blir spänningsfri och om arbetet utförs enligt särskilda arbetsmetoder, på så sätt att det inte medför risk för en elstöt eller ljusbåge.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 §. Arbeten i närheten av elanläggningar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Om ett arbetsområde sträcker sig så nära sådana spänningsförande delar av elanläggningen som inte har skyddats mot beröring att elsäkerheten i arbetet kan äventyras, ska dessa delar isoleras på ett tillförlitligt sätt från arbetsområdet eller också ska 5 och 6 § i bilagan följas vid arbetet.

8 §. Driftsarbeten

Driftsarbetena på en elanläggning ska utföras med tillräcklig omsorg på så sätt att det inte uppkommer risk för elstöt eller ljusbåge. Vid behov ska förfaranden enligt 5–7 § i bilagan iakttas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.