797/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 2 § 3 punkten underpunkterna e och f, 8 § 1 mom. 8 punkten, 11 §, 9 punkten i bilaga 1 samt bilaga, av dem 11 § sådan den lyder i förordning 476/2013, 9 punkten i bilaga 1 samt bilaga 3 sådana de lyder i förordning 489/2017, och

fogas till 2 § 3 punkten en ny underpunkt g som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) transport av farliga ämnen

e) lossning av farliga ämnen i samband med transport på väg eller järnväg, om verksamheten inverkar på transportens säkerhet,

f) uppgörande av de transporthandlingar som behövs vid transport av farliga ämnen på väg eller järnväg samt annan verksamhet i anslutning till transporten vilken inverkar på transportens säkerhet, eller

g) avsändning av farliga ämnen,


8 §
Innehållet i provet för säkerhetsrådgivare

Det huvudsakliga syftet med proven för säkerhetsrådgivare är att säkerställa att personen i fråga har nödvändiga kunskaper om de risker som är förenade med transport av farliga ämnen, om de bestämmelser och föreskrifter som gäller dessa transporter samt om de uppgifter som ankommer på en säkerhetsrådgivare. Med beaktande av transportslag skall provet omfatta de ämnesområden som avses i bilaga 2. Då provet utformas skall följande ämnesområden beaktas särskilt:


8) fraktsedlar eller handlingar som motsvarar fraktsedlar samt andra transporthandlingar,


11 §
Ändring av intyg

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan ändra en säkerhetsrådgivares intyg, om sökanden uppfyller de krav som gäller utfärdande av intyg. Om sökanden önskar utvidga giltigheten för ett giltigt, begränsat intyg med en eller flera av de i 4 § 2 mom. 1–4 punkten avsedda kategorierna av ämnen, ska han eller hon avlägga ett motsvarande prov för säkerhetsrådgivare. Giltighetstiden för ett nytt intyg förblir densamma som för det giltiga intyget, om inte ett nytt prov för säkerhetsrådgivare har avlagts i hela den omfattning som intyget ska gälla.


Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2019.

De intyg för säkerhetsrådgivare som är giltiga vid ikraftträdandet av denna förordning gäller för den tid som anges i intyget. Intyg i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning kan utfärdas till dem som avlagt ett godkänt prov för säkerhetsrådgivare fram till den 1 juli 2019.

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Helsingfors den 27 juni 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Bilagor

Bilaga 1

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår övervakning av

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9) att personalen med uppdrag att avsända, transportera, packa, fylla på, lasta eller lossa farliga ämnen har fått detaljerade arbetsföreskrifter och instruktioner,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 3

Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Intyg nr

Nationalitetsbeteckning för utfärdande stat

Efternamn

Förnamn (Förnamnen)

Födelsedatum och födelseort

Medborgarskap

Innehavarens signatur

Giltigt till och med [datum] för företag som transporterar farligt gods samt företag som utför avsändning, förpackning, fyllning, lastning och lossning i samband med transport av farligt gods

□ I vägtrafik □ I järnvägstrafik

Utfärdat av Datum

Underskrift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.