783/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 17 och 24 punkten, 3 § 3 mom., 4 § 6 och 7 mom. samt rubriken för 51 § och 51 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 2 § 17 och 24 punkten i lag 946/2018 och 3 § 3 mom., 4 § 6 och 7 mom. samt rubriken för 51 § och 51 § 1 och 2 mom. i lag 169/2019, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


17) fritidsbåt varje farkost avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på minst 2,5 och högst 24 meter,


24) hyresbåt en farkost som hyrs ut för sport- och fritidsändamål bemannad, som i annan än reguljär trafik medför högst 12 passagerare och vars skrovlängd är minst 2,5 och högst 24 meter; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en farkost med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt och skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en vattenskoter och inte heller en roddbåt,


3 §
Fartyg på vilka lagen tillämpas

Denna lag tillämpas inte på fritidsbåtar, nöjesfartyg och hyresbåtar.


4 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

I sjötrafiklagen (782/2019) finns bestämmelser om krav på fartyg som används för handelssjöfart och krav på farkoster avsedda för sport och fritidsändamål, till den del kraven inte regleras någon annanstans i lag.

I lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) finns bestämmelser om skydd av människors säkerhet och hälsa samt av egendom och miljön mot fritidsbåtars, vattenskotrars och deras utrustnings skadliga egenskaper samt om avgasutsläpp och bullerutsläpp från motorerna på fritidsbåtar och vattenskotrar.


51 §
Besiktning av specialfartyg, traditionsfartyg och yrkesbåtar

Specialfartyg, traditionsfartyg och yrkesbåtar ska genomgå en första besiktning innan de sätts i trafik som finska fartyg.

Specialfartyg, traditionsfartyg och yrkesbåtar ska utöver en första besiktning vid behov också genomgå en förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 197/2018
KoUB 41/2018
RSv 260/2018

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.