767/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till naturvårdslagen (1096/1996) en ny 72 a §, i stället för den 72  a § som upphävts genom lag 195/2016, som följer:

72 a §
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om det för ett projekt krävs undantagslov enligt 31 eller 48 § eller 49 § 3 mom. samt miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, iakttas vad som i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) föreskrivs om samordning av behandlingen av tillståndsansökningar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 269/2018
MiUB 22/2018
RSv 278/2018

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.