754/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om stöd för biodling

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. och 28 § 1 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), av dem det förstnämnda momentet sådant det lyder i lag 1194/2013:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om stödberättigande åtgärder och godtagbara kostnader i samband med sådant stöd för biodling som avses i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012). Stöd kan beviljas och betalas inom ramen för de medel som anvisas i statsbudgeten.

2 §
Tekniskt stöd

Stöd kan beviljas för följande åtgärder i anslutning till biodling, i syfte att ge tekniskt stöd till biodlare:

1) utbildning och ordnande av seminarier,

2) rådgivning,

3) information,

4) ordnande av ungdomsverksamhet,

5) utvecklande av kommunikations- och lärmiljön,

6) internationellt samarbete och deltagande i kongresser.

3 §
Bekämpning av skadegörare och sjukdomar

Stöd kan beviljas för uppföljnings- och utvecklingsåtgärder som anknyter till bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd.

4 §
Utvecklande av flyttning av bisamhällen

Stöd kan beviljas för utvecklande av flyttning av bisamhällen och av pollineringstjänster samt för framskaffande och förmedling av information som gäller detta.

5 §
Fastställande av egenskaper för biodlingsprodukter

Stöd kan beviljas för fastställande av kvaliteten hos biodlingsprodukter i laboratorier som utför analyser av de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos biodlingsprodukter genom insamling och analys av prover, samt för rapportering om resultaten.

6 §
Utökning av bibestånden

Stöd kan beviljas för sådana åtgärder för förädling av bidrottningar som syftar till att öka eller stärka bibestånden.

7 §
Samarbete och tillämpad forskning inom biodlingssektorn

Stöd kan beviljas för samarbete med aktörer som specialiserat sig på genomförande av program för tillämpad forskning om biodlingssektorn och om biodlingsprodukter. Samarbetet ska gälla följande åtgärder:

1) uppföljning av lönsamheten inom biodlingen,

2) uppföljning av vågkupor,

3) uppföljning av binas hälsa,

4) annan än i 1–3 punkten avsedd tillämpad forskning och försöksverksamhet som avser biodling.

Stöd kan dessutom beviljas för rådgivning och rapportering som gäller de åtgärder som avses i 1 mom.

8 §
Övervakning av marknaden

Stöd kan beviljas för marknadsövervakningsåtgärder inom biodlingssektorn för klarläggande av sektorns struktur eller marknadssituation eller erhållande av annan motsvarande marknadsinformation som behövs för övervakningen av marknaden.

9 §
Förbättring av produktkvaliteten

Stöd kan beviljas för åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten hos biodlingsprodukter för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

10 §
Godtagbara kostnader

De godtagbara kostnaderna ska utgöras av för genomförande av åtgärder enligt 2–9 § behövliga och skäliga,

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dessa, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

4) kostnader för deltagande i mässor och kongresser, 

5) hyreskostnader,

6) kostnader för nödvändigt material, nödvändig utrustning och nödvändiga lokaler; material och utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem,

7) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av det beviljade stödet,

8) kostnader för publikation och distribution.

Allmänna administrationskostnader och andra kostnader som ska påföras den understödda verksamheten kan godtas endast till den del som de gäller genomförandet av biodlingsprogrammet.

Stöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av kostnaderna, om stödtagaren visar upp ett intyg från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning om att stödtagaren i den egna verksamheten inte kan dra av kostnaderna för den aktuella verksamheten.

11 §
Begränsningar av de godtagbara kostnaderna

Stöd beviljas inte för

1) representationskostnader,

2) finansiella kostnader,

3) kostnader för verksamhet som hör till stödtagarens normala affärsverksamhet.

Av kostnaderna för löner och arvoden godtas inte det belopp som överskrider nivån på de löner och arvoden som betalas inom branschen.

Som resekostnader godtas högst de kostnader som anges i statens tjänstekollektivavtal.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd för biodling (523/2013).

På stöd för biodling som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.