741/2019

Helsingfors den 12 juni 2019

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 17–19 och 41 §,

sådana de lyder, 17 § delvis ändrad i förordning 1107/2013, och 18, 19 och 41 § i förordning 1129/2016, och

fogas till 32 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 46 a § som följer:

17 §
Försvarspolitiska avdelningen

Avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) beredning av försvarspolitiken,

2) försvarssamarbete,

3) bevakning av den försvarspolitiska omgivningen,

4) ministeriets strategiska planering,

5) förvaltningsområdets forsknings- och utvärderingsverksamhet,

6) utvecklande och användning av försvarsförmågan,

7) totalförsvaret och den övergripande säkerheten för förvaltningsområdets del,

8) myndighetssamarbete,

9) militär krishantering,

10) allmän värnplikt, kvinnors frivilliga militärtjänst och frivilligt försvar,

11) de militära kommandomål som ministern ska föredra för republikens president,

12) styrning och samordning av förvaltningsområdets beredskapsplanering,

13) beredning, bevakning och rapportering inom ministeriet i fråga om de ärenden som behandlas i utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden,

14) militär underrättelseverksamhet.

18 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Förvaltningspolitiska avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) stödjande av beredningen av regeringsprogrammet samt styrning och uppföljning av hur regeringsprogrammet verkställs,

2) styrning av utvecklingen av förvaltningsområdets organisation och strukturer som helhet,

3) samordning av förvaltningsområdets verksamhetsplan,

4) samordning av riskhanteringen vid ministeriets bokföringsenhet,

5) bevakning och utvärdering av och rapportering om förvaltningsområdets verksamhet, resultatet av verksamheten och ekonomin,

6) den resultatorienterade styrningen av förvaltningsområdet,

7) samordning vid ministeriet av bevakningen av och rapporteringen om beredningen av de ärenden som ska behandlas vid kanslichefsmötet samt vid hörande i riksdagsutskotten,

8) författningspolitiken och beredningen av författningar samt stödjande av övriga verksamhetsenheter i författningsberedningen,

9) övervakning av lagenligheten i verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

10) bistående av ministern, tjänstemännen och verksamhetsenheterna i juridiska ärenden,

11) ekonomiplaneringen, ramförslaget samt beredning och genomförande av budgeten,

12) de ärenden som ankommer på ministeriet som bokföringsenhet, om inte något annat anges i ekonomistadgan,

13) säkerheten och datasäkerheten inom förvaltningsområdet, om ärendet inte enligt denna arbetsordning ska behandlas vid någon annan verksamhetsenhet,

14) de uppgifter som ankommer på den utsedda säkerhetsmyndighet som avses i 4 § 3 mom. i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004),

15) den interna revisionen.

Koncernstyrningsenheten assisterar ministeriets högsta ledning vid samordnandet av processerna samt av styr- och ledningsfunktionerna samt vid förberedelserna inför den högsta ledningens möten.

De ärenden som avses i 1 mom. 8–10 och 13–15 punkten är direkt underställda kanslichefen.

19 §
Resurspolitiska avdelningen

Resurspolitiska avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) tjänste- och arbetskollektivavtal, personal- och arbetsgivarpolitik, styrning av personalresurserna samt i övrigt i vidsträckt bemärkelse förvaltningsområdets personal,

2) ministeriets personalförvaltning och personalens kompetens,

3) de värnpliktigas, krishanteringspersonalens och Försvarshögskolans studerandes förmåner och de ersättningar dessa ska få,

4) veteraner och personer som dött i krigen åren 1939–1945,

5) tjänstgöring som inte baserar sig på skyldighet att försvara landet och som avses i 8 kap. i värnpliktslagen (1438/2007),

6) materielpolitik och projektstyrningen av den, tryggande av den teknologiska och industriella grunden för försvaret, exportfrämjande, försörjningsberedskap som stöder försvaret, utlänningars företagsköp, upphandling och försvarsmaterielsamarbete,

7) exportkontroll av försvarsmateriel,

8) samarbete med de bolag som producerar tjänster för försvarsförvaltningen och med andra samarbetsparter,

9) beredning, styrning, samordning och extern kontroll av strategiska projekt,

10) informationssamhället, frekvenshantering och digitaliseringsteknik samt dataadministration, datanät och teknisk datasäkerhet till den del som de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

11) informationshantering till den del som den inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

12) användning och underhåll av områden och lokaler, fastighetsinvesteringar samt samordning av försvarets arrangemang med andra allmänna och enskilda intressen,

13) hållbar utveckling, miljöskydd, energihantering och uppnående av förvaltningsområdets utsläppsåtaganden,

14) försvarsförvaltningens byggverk,

15) tillståndsärenden enligt lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019), statens förköpsrätt och inlösen av fast egendom eller särskilda rättigheter,

16) controllerfunktionen.

Controllern stöder den högsta ledningen för ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk vid beslutsfattandet.

32 §
Handläggning av ärenden

I en jävig tjänstemans ställe kan det förordnas en ojävig tjänsteman också från en annan avdelning eller en fristående enhet till vars uppgifter behandlingen av ärendet hör enligt arbetsordningen.

41 §
Kanslichefens avgöranderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) verkställande av verksamhetsplanen, budgeten och beslut i fråga om organisationen samt resultatorienterad styrning och resultatorienterad ledning, om inte ärendet ska avgöras av den avdelningschef eller direktör för en fristående enhet som svarar för uppgiftsområdet i fråga,

2) givande av ett utlåtande eller en utredning eller lämnande av ett förslag i ärenden som inte gäller enbart en avdelnings eller fristående enhets uppgiftsområde,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är betydande,

4) författningsberedning och laglighetsövervakning, om ärendet är betydande,

5) säkerhet och uppgifterna för den utsedda säkerhetsmyndighet som avses i 4 § 3 mom. i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, om ärendet är betydande,

6) den interna revisionen,

7) förordnande av en ojävig tjänsteman, om ärendet inte hör till uppgifterna för en avdelningschef eller en direktör för en fristående enhet.

46 a §
Avgöranderätt för direktören för fastighets- och miljöenheten

Utöver vad som föreskrivs i 43 § avgör direktören för fastighets- och miljöenheten ärenden som gäller beviljande av tillstånd enligt lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv samt ärenden som gäller förhandsbesked enligt 4 § i lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019), om inte ärendet på grund av sin betydelse eller omfattning ska avgöras av ministern.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2019. Förordningens 19 § 1 mom. 15 punkt och 46 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

Helsingfors den 12 juni 2019

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.