736/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 13 punkten och 8 § 1 mom. 20 punkten,

sådana de lyder, 5 § 13 punkten i lag 1077/2008 och 8 § 1 mom. 20 punkten i lag 788/2016, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 1077/2008, 645/2014 och 308/2019, nya 14 och 15 punkter, till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 661/1989, 1539/1992, 321/1997, 511/1998, 1160/2002, 717/2004, 1077/2008, 471/2009, 938/2010, 490/2012, 645/2014, 1087/2014, 1405/2014, 788/2016, 825/2017 och 308/2019, nya 21 och 22 punkter samt till lagen en ny 27 g § som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster är bland andra


13) värdestegring på placeringar som enligt 8 kap. 15 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008) utgör täckning för fondförsäkringar och som har tagits upp som intäkt i resultaträkningen,

14) inkomster beräknade i enlighet med 35 § 1 mom. i inkomstskattelagen av sådana sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal som inte bygger på en beräkningsränta,

15) inkomster beräknade i enlighet med 35 b § i inkomstskattelagen av sådana sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och pensionsförsäkringar som avses i den paragrafen.

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


20) apoteksskatt som ska betalas med stöd av apoteksskattelagen (770/2016) samt apoteksavgift som ska betalas med stöd av Landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland (1947:6),

21) förluster beräknade i enlighet med 35 § 3 mom. i inkomstskattelagen av sådana sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal som inte bygger på en beräkningsränta,

22) förluster beräknade i enlighet med 35 b § i inkomstskattelagen av sådana sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och pensionsförsäkringar som avses i den paragrafen.


III AVDELNINGEN

PERIODISERING AV INKOMSTER OCH UTGIFTER

1 kap.

Allmänna periodiseringsstadganden

27 g §

På periodisering av inkomster av sådana sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal som inte bygger på en beräkningsränta och av förluster i anknytning till avtalen tillämpas vad som föreskrivs i 35 § i inkomstskattelagen. På periodisering av inkomster av sådana sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och pensionsförsäkringar som avses i 35 b § i inkomstskattelagen och av förluster i anknytning till avtalen tillämpas vad som föreskrivs i 35 b § i inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagen ska första gången tillämpas för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2020 eller därefter.

RP 275/2018
FiUB 37/2018
RSv 299/2018

Helsingfors den 7 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.