708/2019

Helsingfors den 29 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 3 kap. 9 § och 11 § 3 mom. samt 22 §, sådan den lyder i förordning 851/2018, som följer:

3 kap.

Hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

9 §
Ordnande av polisens täckoperationer

Täckoperationer genomförs av centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. Täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät får också genomföras av en polisinrättning.

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen förordnar vid sina respektive enheter en anhållningsberättigad polisman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för genomförandet av en täckoperation.

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet eller Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om polisens arbete som uppdraget kräver kan förordnas att  utföra täckoperationer.

Polisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om samarbetet och ansvarsfördelningen mellan dess underlydande polisenheter som genomför täckoperationer.

11 §
Ordnande av bevisprovokation genom köp som genomförs av polisen

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet eller Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om polisens arbete som uppdraget kräver kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp.

22 §
Redogörelser för hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Förundersökningsmyndigheten ska årligen utarbeta en redogörelse för hur de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen och skyddandet av dem har använts och övervakats.

Förundersökningsmyndigheten och skyddspolisen ska årligen utarbeta en redogörelse för hur de hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 5 kap. i polislagen och skyddandet av dem har använts och övervakats.

De redogörelser som gäller polisen och Gränsbevakningsväsendet ska lämnas till inrikesministeriet, den redogörelse som gäller Tullen ska lämnas till finansministeriet och den redogörelse som gäller Försvarsmakten ska lämnas till försvarsministeriet årligen. Ministerierna ska årligen senast den 15 mars till riksdagens justitieombudsman lämna berättelser om hur de hemliga tvångsmedlen och de hemliga metoderna för inhämtande av information samt skyddandet av dem har använts och övervakats.

I de redogörelser som avses i denna paragraf ska för varje metod för inhämtande av information nämnas

1) antalet beslut om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

2) de brott som legat till grund för besluten om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

3) antalet personer som blivit föremål för hemliga tvångsmedel eller hemliga metoder för inhämtande av information,

4) en täckoperation som genomförts i en bostad,

5) en bevisprovokation genom köp som genomförts i en bostad,

6) antalet beslut om registrering av informationskälla,

7) en bedömning av verksamhetens betydelse,

8) underrättelse om användningen av ett hemligt tvångsmedel och användningen av en hemlig metod för inhämtande av information,

9) avlyssning som omfattas av förbud mot avlyssning,

10) användning av överskottsinformation, samt

11) problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med verksamheten.

I de redogörelser som avses i denna paragraf ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras typ ordnade enligt metod för inhämtande av information.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 29 maj 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsråd
Marko Meriniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.