703/2019

Helsingfors den 23 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i jaktförordningen (666/1993) 24 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i förordning 392/2018, samt

ändras 10, 11, 12, 14 a, 16 a, 17, 20, 20 a, 25 och 26 §,

sådana de lyder, 10, 14 a och 26 § i förordning 270/2013, 11 och 20 § i förordning 516/2017, 12 § delvis ändrad i förordning 440/2005, 16 a § i förordningarna 759/2016 och 516/2017, 17 § i förordning 823/2009, 20 a § i förordning 392/2018 samt 25 § i förordning 759/2016, som följer:

10 §
Användning av sax

För fångst av djur får enbart sådan sax användas som dödar djuret omedelbart när den slår igen. Saxen ska underhållas regelbundet. Saxen ska placeras så att den inte medför fara för människor eller för andra djur än de som får fångas.

På land får sax användas för jakt på iller, hermelin, skogsmård och ekorre samt för fångst av icke fredade däggdjur. I detta fall får saxens diameter vara högst 20 centimeter.

Under vatten får sax användas för jakt på europeisk bäver och kanadensisk bäver samt för fångst av icke fredade däggdjur. I detta fall får saxens diameter vara högst 30 centimeter.

11 §
Användning av fälla, inhägnad och fotsnara

Fällor som fångar bytet levande och andra motsvarande fångstredskap får användas för fångst av lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bäver, fjällräv som uppfötts i farm, rödräv, hermelin, iller, skogsmård, grävling, utter, vildkanin, ekorre, vildsvin, östersjövikare och gråsäl samt av icke fredade däggdjur. Fällor och andra fångstredskap ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt.

Fotsnaror får användas för fångst av rödräv, om terrängen är snötäckt. Diametern på fotsnarans ögla i utlöst tillstånd ska vara minst 30 millimeter.

Inhägnader för levandefångst får användas vid fångst av vildsvin. Inhägnaden ska vara tillräckligt stor så att ett vildsvin med avkomma ryms i den. Inhägnaden ska vara utan tak och till formen rund eller oval. Utanför inhägnaden, fast ansluten till den, ska det i syfte att kunna åtskilja vildsvinen finnas en gång som går att avstänga.

Användningen av fångstredskap som avses i 1 och 2 mom. ska ordnas så att det minst en gång per dygn kontrolleras om ett djur gått i fångstredskapet. Fångstredskap enligt 1 mom. som används för fångst av vildsvin och fångstredskap enligt 3 mom. ska kontrolleras minst två gånger per dygn.

12 §
Användning av hund vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på hjortdjur får inte användas okopplad drivande hund med större mankhöjd än 39 centimeter.

Vid jakt på rådjur får hund som avses i 1 mom. användas endast från den sista lördagen i september till den 31 januari.

14 a §
Användning av lövblåsare

Lövblåsare får användas för att fånga eller driva bort fjällräv som uppfötts i farm, rödräv, hermelin, ekorre, grävling och icke fredade däggdjur endast när djuret befinner sig i ett gryt, i ett blockfält, i eller under en byggnad, under en ved- eller virkestrave eller i motsvarande förhållanden.

16 a §
Allmänna krav på kulvapen

Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta vilt ska vid pipans mynning vara minst 100 joule.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, skogshare, fälthare, tjäder, orre och gås endast skjutas med vapen där patronkulan väger 2,5 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule eller där anslagsenergin hos patronkulan oberoende av kulans vikt är minst 300 joule uppmätt från pipans mynning,

2) rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver och mufflon endast skjutas med vapen där patronkulan väger 3,2 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 800 joule,

3) vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort endast skjutas med vapen där patronkulan väger 6 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 000 joule eller, om kulans vikt är 8 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 1 700 joule,

4) älg, vildsvin och brunbjörn endast skjutas med vapen där patronkulan väger 9 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule eller, om kulans vikt är 10 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 2 000 joule.

För att skjuta djur som nämns i 2 mom. 3 och 4 punkten ska det användas expanderande kulor.

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn eller vildsvin.

17 §
Kaliber på hagelgevär

Hagelgevär som används för att skjuta vilt ska ha kaliber 10 eller mindre men minst 20. Hagelgevär av mindre kaliber än 20 får dock användas för att skjuta vildkanin, ekorre, hermelin, dalripa, fjällripa, järpe, rapphöna, morkulla och ringduva, dock inte hagelgevär av mindre kaliber än 36.

20 §
Allmänna krav på pilbåge

Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, fjällräv som uppfötts i farm, rödräv, grävling, hermelin, iller, skogsmård, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin, fåglar som räknas till vilt samt icke fredade djur får skjutas med pilbåge.

Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.

Spetsen på en pil som används för att skjuta djur ska vara sådan att en lyckad träff är omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin ska på pilen användas en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller kanadensisk bäver ska pilen dessutom vara fäst till bågen med en lina.

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin.

20 a §
Användning av luftvapen

Luftvapen får användas endast inne i en byggnad och där endast för att döda kråka, skata, kaja, tamduva, ekorre, skogsmård och hermelin samt andra icke fredade däggdjur än förvildad katt.

Luftvapen får användas för att avlossa projektiler med bedövningsmedel mot vilt och icke fredade djur i forsknings-, utplanterings- eller omplaceringssyfte.

25 §
Särskilda fredningstider

En sådan hona av fjällräv uppfödd i farm eller iller som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 maj till och med den 31 juli.

En sådan hona av vildsvin som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 mars till och med den 31 juli.

En sådan hona av älg som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober.

En sådan hona av sikahjort, dovhjort, rådjur, mufflon, vitsvanshjort eller kronhjort som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september.

26 §
Fredning av bon av europeisk eller kanadensisk bäver

Bebodda bon av bäver får inte förstöras. Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får dock för förebyggande av skador förstöras mellan

1) den 15 juni och den 15 september i landskapet Lappland,

2) den 15 juni och den 30 september i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) den 15 juni och den 15 oktober i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,

4) den 15 juni och den 31 oktober i andra områden än de som nämns i 1–3 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 23 maj 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Avdelningschef
Juha Niemelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.