697/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 13 kap. 11–14 § och 18 kap 8 § 1 mom. 3 punkten, sådana de lyder, 13 kap. 11–14 § i lag 840/2005 och 18 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten i lag 1113/2005, samt

ändras 18 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 986/2008, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

11 §
Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är


3) ersättningar enligt 13 kap. för kostnaderna för ordnande av företagshälsovård,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Folkpensionsanstalten kan till den 30 juni 2021 betala ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse för de kostnader denna har för anordnandet av primärvård för universitetsstuderande till och med den 31 december 2020, enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 145/2018
ShUB 35/2018
RSv 261/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.