689/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om försäkringskassor (1164/1992) en ny 9 f § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

9 f §

Styrelsen för en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet ska fastställa principer för hur pensionskassans rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionskassans verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionskassans intressen.

De principer för ägarstyrning som en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet tillämpar ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,

2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin,

3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna,

4) hur pensionskassan för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och referensgrupper,

5) hur pensionskassan identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband med engagemang.

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt.

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt och i fråga om dessa uppgifter offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om en pensionskassa dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska pensionskassan offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 313/2018
EkUB 37/2018
RSv 307/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.