684/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av 37 § i naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 37 § i naturvårdslagen (1096/1996), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1069/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

37 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om invasiva främmande arter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter samt i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 286/2018
JsUB 28/2018
RSv 312/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.