683/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 5 § 1 mom. 1 punkten, 33 § 3 mom., 34 a § 2 mom., 37 a § och 42 § 1 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. 1 punkten i lag 555/2018, 33 § 3 mom. i lag 422/2016, 34 a § 2 mom. i lag 504/2017, 37 a § i lag 206/2013 och 42 § 1 mom. 1 punkten i lag 1711/2015, som följer:

5 §
Vilt och icke fredade djur

Till vilt räknas

1) vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, varg, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, brunbjörn, grävling, hermelin, iller, utter, skogsmård, järv, lodjur, östersjövikare, knubbsäl, gråsäl, vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren och mufflon,


33 §
Fångstredskap och fångstmetoder

Undantag från förbudet mot användning av artificiella ljuskällor enligt 1 mom. 5 punkten kan dock göras genom att en fast artificiell ljuskälla används vid jakt på vildsvin på utfodringsplatser.


34 a §
Lockbeten som har samband med föda

Ett förbud som utfärdas med stöd av 1 mom. kan dock inte gälla beten inuti fällor eller skydd på saxar som används som fångstredskap vid jakt på räv, grävling, iller och skogsmård.


37 a §
Fredning av bäverhyddor

Närmare bestämmelser om fredning av den europeiska bäverns och den kanadensiska bäverns hyddor med därtill hörande konstruktioner samt om undantag från fredningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 §
Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbestånd av främmande ursprung

I denna paragraf avses med

1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanadensisk bäver, i farm uppfödd fjällräv, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort och mufflon samt kanadagås och fasan,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 286/2018
JsUB 28/2018
RSv 312/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.