682/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) 7, 8, 16 och 21 § som följer:

7 §
Myndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av förordningen om invasiva främmande arter och denna lag, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. Centralen fattar beslut om genomförande av snabba utrotningsåtgärder i enlighet med artiklarna 17 och 18 i förordningen om invasiva främmande arter.

Tullen utövar tillsyn över importen enligt artikel 15 i förordningen om invasiva främmande arter och över att det importförbud från ett land utanför Europeiska unionen som avses i 11 § 2 mom. 2 punkten i denna lag följs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är tillståndsmyndighet enligt artiklarna 8 och 9 i förordningen om invasiva främmande arter och svarar för tillsynen över de verksamhetsställen som avses i tillstånden.

På tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den om att fånga och döda en fågel- eller däggdjursart som kommit ut i miljön tillämpas vad som i 88 § i jaktlagen föreskrivs om tillsyn över efterlevnaden av lagen. Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om djurskydd finns i djurskyddslagen (247/1996).

8 §
Naturresursinstitutets, Finlands miljöcentrals och Finlands viltcentrals uppgifter

Naturresursinstitutet sköter de uppgifter institutet har enligt gällande bestämmelser med avseende på verkställigheten av denna lag.

Finlands miljöcentral och Finlands viltcentral producerar inom sina ansvarsområden de sakkunnigtjänster som behövs för verkställigheten av denna lag. Finlands viltcentral sköter också i jaktlagen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter som hänför sig till verkställigheten av 16 § i denna lag.

16 §
Fångst och dödande av fågel- eller däggdjursart som har kommit ut i miljön

Om inte något annat föreskrivs i denna paragraf, får en fågel- eller däggdjursart som kommit ut i miljön och som utgör en invasiv främmande art som ingår i unionsförteckningen eller en invasiv främmande art av nationell betydelse, fångas eller dödas med tillämpning av det som i jaktlagen eller med stöd av den föreskrivs om fångst och dödande av icke fredade fåglar och däggdjur.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också andra fågel- och däggdjursarter som anses vara främmande arter och som det inte föreskrivs om i jaktlagen eller i naturvårdslagen (1096/1996).

Ett däggdjur som avses i denna paragraf får skjutas i den fälla som djuret fångats i, med avvikelse från det som föreskrivs i 25 § 1 mom. i jaktlagen.

De fångstredskap och fångstmetoder som avses i 33 § 1 mom. 1–3 och 6–14 punkten i jaktlagen får inte användas för att fånga och döda sådana fåglar och däggdjur som avses i denna paragraf.

Utöver det som föreskrivs i 4 mom. får det genom förordning av statsrådet föreskrivas om begränsningar som gäller

1) ett visst fångstredskap eller en viss fångstmetod,

2) område eller tidpunkt för användning av fångstredskapet eller fångstmetoden,

3) vilka djurarter som får fångas.

Utöver det som föreskrivs i 4 mom. utfärdas det genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om

1) egenskaper hos och användning av de skjutvapen och patroner som avses i 6 § i skjutvapenlagen (1/1998),

2) egenskaper hos och användningen av jaktbåge och pilar,

3) egenskaper hos och användningen av luftvapen.

Bestämmelser om förbud mot att åsamka djur onödig smärta eller plåga finns i 3 § i djurskyddslagen och om avlivning av djur i 32 § i den lagen.

21 §
Straff

Den som uppsåtligen i strid med artikel 7 i förordningen om invasiva främmande arter eller i strid med 11 § 2 mom. 2 punkten i denna lag eller i strid med ett tillstånd som beviljats med stöd av artikel 8 eller 9 i förordningen om invasiva främmande arter

1) innehar, föder upp eller odlar eller säljer eller på något annat sätt överlåter,

2) för egen räkning använder, transporterar eller för transport överlämnar, eller

3) på marknaden släpper ut,

en invasiv främmande art som ingår i unionsförteckningen eller en invasiv främmande art av nationell betydelse ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om invasiva främmande arter dömas till böter.

Om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om invasiva främmande arter också dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med artikel 7 i förordningen om invasiva främmande arter eller i strid med 3 § 1 mom. eller 11 § 2 mom. 1 punkten i denna lag i miljön släpper ut en invasiv främmande art som ingår i unionsförteckningen eller en invasiv främmande art av nationell betydelse eller en främmande art som avses i 3 § 1 mom.

Om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om invasiva främmande arter också dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med 16 § 1–4 mom. eller en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 16 § 5 eller 6 mom. fångar eller dödar en fågel eller ett däggdjur som avses i 16 §.

Den som bryter mot ett med vite förenat förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av 17 § kan lämnas obestraffad för samma gärning, om vitet har dömts ut genom ett lagakraftvunnet beslut.

Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om straff för smuggling finns i 46 kap. 4 och 5 § i strafflagen. Bestämmelser om straff för olaga befattningstagande med infört gods finns i 46 kap. 6 och 6 a § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 286/2018
JsUB 28/2018
RSv 312/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.