651/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) 2 kap. 15 § 2 mom. samt 3 kap. 40 § 1 mom. och 54 § 2 mom., sådana de lyder i lag 310/2016, som följer:

2 kap.

Tullens befogenheter vid tullbrottsbekämpning

15 §
Identifiering

Om någon vägrar lämna uppgifter enligt 1 mom. och personen inte kan identifieras på annat sätt, har en tullman inom tullbrottsbekämpningen rätt att utreda identiteten med hjälp av signalement samt med stöd av de uppgifter som avses i 7 och 8 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019) och i 5, 6, 11 och 12 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). I sådana situationer ska det som föreskrivs i 8 kap. 33 § 2–4 mom. i tvångsmedelslagen om förrättande av genomsökning av personer iakttas.


3 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

40 §
Behandling av uppgifter om en informationskälla och betalning av arvode

Uppgifter om en informationskälla får behandlas i enlighet med 11 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen.


54 §
Utplåning av information

Överskottsinformation får dock bevaras och lagras i enlighet med 7 och 9 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, om den gäller ett brott som avses i 53 § i detta kapitel. Information som inte har lagrats eller fogats till förundersökningsmaterialet ska utan onödigt dröjsmål utplånas så snart det blivit uppenbart att den inte kan användas eller den inte längre behövs för att förhindra eller utreda ett tullbrott.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018
FvUB 41/2018
RSv 321/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.