640/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjöräddningslagen (1145/2001) 16 §, sådan den lyder i lag 521/2004,

ändras 12, 14, 17 och 20 §, av dem 14 § sådan den lyder i lag 993/2018, samt

fogas till 15 §, sådan den lyder i lag 1660/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

12 §
Sjöräddningsregister

I syfte att på ett ändamålsenligt sätt kunna sköta uppgifterna inom sjöräddningstjänsten samt i efterhand utreda händelser i kritiska lägen och efterspanings- och räddningsåtgärder i anslutning till dessa, upprätthåller staben för Gränsbevakningsväsendet ett riksomfattande sjöräddningsregister över handlingsplaner för kritiska lägen samt mottagna nödmeddelanden och de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

14 §
Rätt att få uppgifter av myndigheter samt av leverantörer av fartygstrafikservice och flygtrafikledningstjänster

Gränsbevakningsväsendet har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt av övriga sjöräddningsmyndigheter få sådana uppgifter för planeringen av sjöräddningstjänsten som gäller de ifrågavarande myndigheternas aktionsberedskap och placering samt beredskaps-, identifierings- och kontaktuppgifter i fråga om personalen. Gränsbevakningsväsendet har rätt att få motsvarande uppgifter av leverantörer av fartygstrafikservice och av leverantörer av flygtrafikledningstjänster samt rätt att lämna ut uppgifter till leverantörer av fartygstrafikservice och till leverantörer av flygtrafikledningstjänster.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Gränsbevakningsväsendet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få följande uppgifter för planeringen av sjöräddningstjänstens beredskap samt i kritiska lägen för att utföra uppgifter inom sjöräddningstjänsten:

1) av Transport- och kommunikationsverket uppgifter om fordon, båtar, fartyg och luftfartyg samt deras ägare och innehavare ur trafik- och transportregistret, uppgifter om radioanläggningar samt deras ägare och innehavare ur registret över radiotillstånd, uppgifter om radioanläggningars läge, uppgifter om luftfarkoster och deras ägare och innehavare ur registret över luftfartens automatiska nödradiosändare samt en uppdaterad marin lägesbild över fartygstrafiken,

2) av fiskerimyndigheterna uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare och innehavare samt fartygens verksamhet,

3) av de kommunala hamnverken uppgifter om fartyg samt fartygs- och godstrafik,

4) av leverantörer av fartygstrafikservice uppgifter om fartygstrafiken och av leverantörer av flygtrafikledningstjänster uppgifter om luftfartygstrafiken,

5) av Försvarsmakten uppgifter om övervakningen av havsområdet,

6) ur nödcentralsdatasystemet, inbegripet polisens uppdragsregister, uppgifter om nödmeddelanden och kritiska lägen, uppgifter för garanterande av en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet samt beredskaps- och positionsuppgifter om de myndighetsenheter som är verksamma till havs,

7) av registermyndigheten i landskapet Åland uppgifter om fordon, fartyg och fritidsbåtar samt deras ägare och innehavare.

Personuppgifter som avses i 7–9 och 15 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) och i 30 § i territorialövervakningslagen (755/2000) får i kritiska lägen vid behov användas för organisering av efterspanings- och räddningsåtgärder.

15 §
Rätt att få uppgifter av privata företag och sammanslutningar

Bestämmelser om rätten att få uppgifter av teleföretag finns i 321 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

17 §
Hur uppgifter lämnas

Gränsbevakningsväsendet har rätt att få de uppgifter som avses i 14 och 15 § med hjälp av en teknisk anslutning enligt vad som avtalas särskilt om tillvägagångssättet, eller på något annat sätt.

20 §
Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i sjöräddningsregistret och om uppgifternas offentlighet

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddslagen (1050/2018). Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på behandlingen av personuppgifter dessutom lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i sjöräddningsregistret finns dessutom i internationella avtal som är bindande för Finland.

När det gäller offentlighet i fråga om uppgifter i sjöräddningsregistret tillämpas bestämmelserna om offentlighet för myndighetshandlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 241/2018
FvUB 40/2018
RSv 314/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.