629/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av 29 § i passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen (671/2006) 29 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 456/2009, som följer:

29 §
Passregister

För utförande av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen, utrikesministeriet och en sådan finsk beskickning som avses i 10 § ska polisen föra ett register där det förs in

1) de behövliga grundläggande personuppgifter som avses i 4 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019),

2) uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, om pass och andra resehandlingar som har utfärdats av en finsk myndighet, om pass som har förkommit, blivit stulna eller tillvaratagits samt om hinder för utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden,

3) fingeravtryck som enligt 6 a § tagits av sökanden vid ansökan om pass,

4) de fotografier av personer och namnteckningsprov som personerna lämnat till polisen, utrikesministeriet eller till en myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om pass.

Bestämmelser om användning av uppgifterna i passregistret finns i 11–15 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Bestämmelser om utlämnande och radering av uppgifterna i passregistret finns i 4 kap. och i 38 § i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018
FvUB 39/2018
GrUU 51/2018
RSv 318/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.