599/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av 5 kap. 3 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 kap. 3 § i rättegångsbalken, sådan paragrafen lyder i lag 439/2018, ett nytt 2 mom. som följer:

5 kap.

Om väckande av talan och förberedelse i tvistemål

3 §

Om en fordran bygger på ett i 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) avsett konsumentkreditavtal, ska i stämningsansökan också uppges

1) kreditbeloppet eller kreditgränsen enligt kreditavtalet,

2) kreditavtalets giltighetstid uttryckt i dagar,

3) räntan på krediten enligt kreditavtalet,

4) kreditkostnaderna och andra kostnader specificerade,

5) den effektiva räntan för krediten enligt kreditavtalet,

6) huruvida kreditavtalet har ingåtts på det sätt som förutsätts i 7 kap. 17 § eller 7 a kap. 15 § i konsumentskyddslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2019. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

På mål som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På mål som inleds efter det att denna lag har trätt i kraft tillämpas 5 kap. 3 § 2 mom.       1–4 punkten endast om 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen, sådan paragrafen lyder i lag (596/2019), tillämpas på yrkandet.

RP 230/2018
EkUB 39/2018
RSv 284/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.