549/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten och

ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt


7) varumärkeslagen (544/2019),


12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013),


4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

24 §
Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett EU-varumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 201/2018
EkUB 38/2018
RSv 281/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU (32015L2436); EUVL L 336, 16.12.2015, s. 1

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.