541/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten och

fogas till lagen en ny 25 a § som följer:

2 §
Kevas uppgifter

Keva har till uppgift att sköta:

1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för kommunsektorns personal, de statsanställda och evangelisk-lutherska kyrkans personal enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen,


25 a §
Riskbedömning

Kevas styrelse och ledning ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin riskhantering genomföra en riskbedömning där en bedömning görs av

1) hur de väsentliga riskerna inverkar på Kevas verksamhet,

2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid bedömningen.

Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt.

Keva ska till finansministeriet för det tillsynsuppdrag som avses i 6 § och till Finansinspektionen för det tillsynsuppdrag som avses i 7 § ge in ett sammandrag av riskbedömningen och de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till finansministeriet och Finansinspektionen ska innehålla åtminstone resultaten av riskbedömningen, en beskrivning av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019. Lagens 25 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

RP 278/2018
ShUB 43/2018
RSv 316/2018

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.