455/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådant det lyder i lag 958/2012:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav för kopparrör i vatteninstallationer som användas för att leda hushållsvatten och varmt bruksvatten i byggnader och på fastigheter.

Denna förordning omfattar kopparrör med en nominell ytterdiameter på 10–108 millimeter.

2 §
Angivande av kopparrörs leveranstillstånd

Tillverkaren ska ange kopparrörs leveranstillstånd med märkningen Rnr, där R står för brottgräns och nr för brottgränsens minsta värde utan enheten megapascal. Kopparrörs leveranstillstånd är R220 (glödgat), R250 (halvhårt) och R290 (hårt).

3 §
Kopparrörs kemiska sammansättning

Ett kopparrörs kemiska sammansättning ska överensstämma med tabell 1.

Tabell 1. Kopparrörs kemiska sammansättning.
Grundämne Halt%
Koppar (Cu) och silver (Ag) Minst 99,90
Fosfor (P) 0,015–0,040
4 §
Brottgräns och brottförlängning

Ett kopparrörs brottgräns och brottförlängning ska uppfylla kraven i tabell 2.

Tabell 2. Mekaniska egenskaper.
Leveranstillstånd Nominell ytterdiameterdmm BrottgränsRmMPaminst FörlängningA%minst
Märkning Beskrivning
R220 glödgat 10–54 220 40
R250 halvhårt 10–64 250 30
76,1–110 20
R290 hårt 10–110 290 3
5 §
Dimensioner och toleranser

De nominella tvärsnittsdimensionerna och toleranserna för kopparrör ska uppfylla kraven i tabell 3 och 4.

Tabell 3. Dimensioner och toleranser för kopparrör.
Dimensioner i millimeter
Nominell ytterdiameterd Toleranser för den nominella diametern
Genomsnittligytterdiameter Individuell ytterdiameter
Allaleveranstillstånd R290hårt R250halvhårt
10 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
12 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
15 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
18 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
22 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10
28 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10
35 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
42 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
54 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
64 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15
76,1 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15
88,9 ± 0,07 ± 0,15 ± 0,20
108 ± 0,07 ± 0,20 ± 0,30
Anmärkning: För rör med märkningen R220 (glödgade) gäller endast de toleranser som avser den genomsnittliga ytterdiametern.a)Inklusive rundhetsavvikelsen.

Tabell 4. Väggtjocklekar och deras toleranser.

Dimensioner i millimeter
Nominellytterdiameterd Nominellväggtjockleke Tolerans förväggtjocklek e
10 0,8 ± 0,08
12 1,0 ± 0,13
15 1,0 ± 0,13
18 1,0 ± 0,15
22 1,0 ± 0,15
28 1,2 ± 0,18
35 1,5 ± 0,23
42 1,5 ± 0,23
54 1,5 ± 0,23
64 2,0 ± 0,30
76,1 2,0 ± 0,30
88,9 2,0 ± 0,30
108 2,5 ± 0,38
6 §
Avsaknad av defekter och ytornas egenskaper

Kopparrör får inte ha några defekter som påverkar användningen. Rörens yttre och inre ytor ska vara rena och släta. På den inre ytan får det inte finnas en kolfilm som påverkar användningen och ytans kolhalt får inte heller vara så hög att en film som påverkar användningen kan bildas i samband med monteringen. Den tillåtna kolmängden anges i tabell 5.

Tabell 5. Kvantitativa och kvalitativa krav på kolrester.
Nominell ytterdiameterdmm Leveranstillstånd Kvantitativ metod - högsta totalakolmängdmg/dm2 Kvalitativ metod
10–54 R220 (glödgat) 0,20 Krav: ingen kolfilm
R250 (halvhårt) 0,20
R290 (hårt) 0,20
över 54 R250 (halvhårt) 0,20
R290 (hårt) 1,0 Inget krav
7 §
Märkning

Tillverkaren ska märka kopparrör permanent så att de kan identifieras och spåras. Tillverkaren ska permanent märka rör som har en ytterdiameter på 10–54 millimeter så att avståndet mellan på varandra följande märkningar är högst 600 millimeter. Av märkningen ska framgå åtminstone tillverkarens identifikationsuppgifter, tillverkningsdatumet, ytterdiametern och väggtjockleken samt märkningen ”I-I-I”, om röret är halvhårt (leveranstillstånd R250). Ett rör som har en ytterdiameter på över 54 millimeter ska märkas minst i vardera ändan av röret.

8 §
Fastställande av tekniska egenskaper genom tester

Tillverkaren ska genom tester fastställa de tekniska egenskaperna. Fastställandet av tekniska egenskaper genom tester skall göras genom ett förfarande som allmänt godkänns i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet. En rapport om de metoder som använts vid fastställandet av tekniska egenskaper och testresultat ska på begäran skickas till den som påbörjar ett byggprojekt och till byggnads- och marknads-kontrollmyndigheten.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På projekt som pågår vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 4 april 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.