400/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) i 7 kap. 11 § det inledande stycket i 3 mom. samt 4 mom., 21 kap. 14 § samt 22 kap. 9 § 1 och 3 mom.,

av dem 22 kap. 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 527/2016, som följer:

7 kap.

Organisering av verksamheten

11 §
Tystnadsplikt

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har en AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut dessutom rätt att


Det som föreskrivs i 3 mom. gäller inte utlämnande av sådana uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen.


21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

14 §
Bevarande och överföring av personuppgifter

Finansinspektionen ska bevara de personuppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag. Uppgifterna ska avföras fem år efter rapporteringen, om de inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den föregående undersökningen av behovet. En anteckning ska göras om granskningen. Uppgifterna ska avföras omedelbart när det inte längre finns något behov av att behandla dem.

Finansinspektionen får från fall till fall överföra de uppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag och analyser av uppgifterna till ett tredjeland, om överföringen behövs för tillsynen över att AIFM-direktivet följs. Uppgifterna får överföras endast på villkor att de inte utan Finansinspektionens skriftliga tillstånd överförs vidare.

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

9 §
Rapportering om överträdelser

En förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag.


Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.