397/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 5 § 1 mom., 6 kap.1 § 7 mom. och 12 kap. 2 § 2 och 3 mom.,

av dem 1 kap. 5 § 1 mom. och 6 kap. 1 § 7 mom. sådana de lyder i lag 1069/2017, samt

fogas till 6 kap. 1 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017 och 243/2018, ett nytt 8 mom., till 12 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1069/2017, ett nytt 5 mom. och till kapitlet en ny 3 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut

Bestämmelser om utländska EES-värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Finland tillhandahålla sidotjänster via filialer och om de krav som ska ställas på sådan verksamhet finns i 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 1–3 och 6 mom., 7 kap. 2 § 6 mom. samt 7, 15 och 16 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1–9, 11–14 och 16 §, 11 kap. 18, 19 och 22–25 §, 12 kap. 3 a och 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 §.


6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §
Minimikapital

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas. Det kapital som räknas till det i 1–6 mom. avsedda minimikapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 28 i EU:s tillsynsförordning.

Bestämmelserna i 10 kap. 2 a § i kreditinstitutslagen tillämpas också på värdepappersföretag.

12 kap.

Sekretess och kundkontroll

2 §
Utlämnande av sekretessbelagd information

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella företagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om lämnande av information gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen och inte heller uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp lämna ut sådan information ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen.


Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. har värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp rätt att till andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut och betalningsinstitut lämna ut nödvändiga uppgifter enligt 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om brott som riktar sig mot dessa för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden.

3 a §
Behandling av personuppgifter

Bestämmelserna i 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om behandling av personuppgifter som hänför sig till missbruk tillämpas också på värdepappersföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Lagens 6 kap. 1 § börjar dock tillämpas först ett år efter ikraftträdandet.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.