366/2019

Helsingfors den 22 mars 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (869/2016) 2 § 19 och 25 punkten och 4 § 13 och 14 punkten, av dem 2 § 25 punkten sådan den lyder i förordning 787/2018 och 4 § 14 punkten i förordning 492/2017, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 492/2017 och 787/2018, nya 26 och 27 punkter samt till förordningen en ny 8 a §, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är


19) beslut om förhandsbesked som gäller råvaror för biodrivmedel, flytande biobränsle eller biobrännolja,


25) beslut om utbetalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken,

26) beslut om beviljande av gratis utsläppsrätter till befintlig anläggning i utsläppshandeln eller ny deltagare i utsläppshandeln för handelsperioder efter 2020 och beslut om ändring av det beslutet,

27) beslut om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter och beslut om ändring av det beslutet.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:


13) beslut i ett ärende som gäller en verksamhetsutövares hållbarhetssystem:

a) beslut om godkännande av omfattande hållbarhetssystem för verksamhetsutövare 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a i denna punkt 4 000 euro,

c) beslut om godkännande av mindre hållbarhetssystem för verksamhetsutövare 2 000 euro,

d) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt c i denna punkt 1 000 euro,

e) beslut om förlängning av giltigheten av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem 550 euro,

14) beslut om förhandsbesked som gäller en råvara för biodrivmedel, flytande biobränsle eller biobrännolja 3 000 euro,

8 a §
Avgifter för beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter

För Energimyndighetens beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter för befintliga anläggningar i utsläppshandeln eller nya deltagare i utsläppshandeln och för beslut om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter samt för beslut om ändring av nämnda beslut tas det av sökanden ut följande avgifter:

1) beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter 2 200 euro,

2) beslut om ändring av beslutet om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter 1 200 euro,

3) beslut om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter 1 500 euro,

4) beslut om ändring av beslutet om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter 600 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 22 mars 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.