360/2019

Helsingfors den 22 mars 2019

Miljöministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § i miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader (796/2017) 5 och 6 § som följer:

5 §
Krav på nya byggnaders buller- och vibrationsskydd

Ljudisoleringen av klimatskalet i byggnader som innehåller bostäder, inkvarteringsrum eller patientrum ska i bullerområden planeras och genomföras så att ljudisoleringen är minst 30 decibel och impulsartat, smalbandigt eller lågfrekvent buller inte överskrider en medelljudnivå på 25 decibel i rum som används för att sova eller vila i, om inte något annat följer av detaljplanen.

Installeringarna av en byggnads hissar och hustekniska anordningar ska planeras och genomföras så att den ljudnivå de genererar inte överskrider följande värden i bostädernas bonings- och vistelserum, i inkvarterings- eller patientrum, utanför öppningsbara fönster eller ventilationsluckor i samma eller närliggande bostadshus, på balkonger som används för vistelse eller på gårds- eller vistelseområden som används för rekreation:

Rumsutrymmen och utrymme utomhus Kontinuerligt bredbandigt ljud Impulsartat eller smalbandigt ljud
Medelljudnivå L Aeq,T (dB) Maximiljudnivå L AFmax,T (dB) Medelljudnivå L Aeq,T (dB) Maximiljudnivå L AFmax,T (dB)
Bostads-, inkvarterings- eller patientrum 28 33 25 30
Bostadens kök eller byggnadens hobbylokal 33 38 30 35
Trapphus eller utgång 38 43 35 40
Utrymme utomhus 45 50 40 45

Stomljuds- och vibrationsisoleringen för en byggnad med bostäder, inkvarteringsrum eller patientrum samt buller- och vibrationsskyddet för undervisnings-, mötes-, bespisnings-, vård-, hobby-, motions- och kontorslokaler ska planeras och genomföras med beaktande av utrymmets användningsändamål.

6 §
Krav på nya byggnaders ljudförhållanden

Ljudförhållandena för en byggnad med patientrum eller undervisnings-, mötes-, bespisnings-, vård-, hobby-, motions- eller kontorslokaler ska planeras och genomföras med beaktande av utrymmets användningsändamål så att det i utrymmena uppnås en taluppfattbarhet som är tillräcklig med hänsyn till verksamheten i dem.

Byggnader som innehåller bostäder, inkvarteringsrum eller patientrum ska planeras och genomföras så att efterklangstiden i trapphus och vid utgången är inte mera än 1,3 sekunder. Sådana till en byggnad hörande gårds- och vistelseområden som används för rekreation ska planeras och genomföras så att medelljudnivån för buller inte överskrider 55 decibel mellan klockan 7 och 22 och vinterträdgårdar så att medelljudnivån inte överskrider 45 decibel mellan klockan 7 och 22, om inte något annat följer av detaljplanen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 22 mars 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Ari Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.