351/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen (234/1929) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 411/1987, och

ändras 109 §, sådan den lyder i lag 1226/2001, som följer:

109 §

En finsk myndighet får ge i 9 § avsett tillstånd att ingå äktenskap oberoende av hinder mot äktenskap, om åtminstone den ena av de förlovade är finsk medborgare eller är bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

Om ett i 4 § 2 mom. avsett tillstånd har beviljats eller en ansökan som gäller ett sådant tillstånd har blivit anhängig före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 211/2018
LaUB 17/2018
RSv 256/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.