336/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i territorialövervakningslagen (755/2000) 36 a och 36 b §, sådana de lyder i lag 195/2015, samt

ändras 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 575/2018, som följer:

37 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för ett territorialövervakningsuppdrag

En territorialövervakningsmyndighet, leverantören av fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna varandra sådana i 30 a § avsedda uppgifter samt sådana i det register över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden som avses i 9 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) införda uppgifter som uppgiftsmottagaren behöver i sitt territorialövervakningsuppdrag.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.