309/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 119 § 2 mom. och 120 § 1 mom. samt

fogas till 120 § ett nytt 3 mom. som följer:

119 §
Förlust som härrör av näringsverksamhet och av jordbruk

Med näringsförlust avses ett enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uträknat förlustresultat och med jordbruksförlust ett enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk uträknat förlustresultat. Vid beräkningen av beloppet av samfunds näringsförlust beaktas dessutom donationsavdrag som avses i 57 §.


120 §
Förlust som hänför sig till samfunds, näringssammanslutningars och samfällda förmåners övriga verksamhet

Annan förlust för andra än i 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda samfund, näringssammanslutningar och samfällda förmåner än närings- och jordbruksförlust ska dras av från inkomsten av den övriga verksamheten under de tio följande skatteåren i den mån inkomst uppkommer.


Förlust av annan verksamhet avdras i beskattningen av ett sådant samfund som omfattas av 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet från inkomsten i näringsverksamhetens förvärvskälla.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagens 120 § 3 mom. tillämpas på i 120 § 1 mom. avsedd förlust av annan verksamhet som inte avdragits den dag då lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018
FiUB 29/2018
RSv 222/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.