298/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 3 kap. 3 § 2 punkten och 7 kap. 11 § 5 mom., av dem 3 kap. 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1078/2017 som följer:

3 kap.

Verksamhet som AIF-förvaltare

3 §
Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla


2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder,


7 kap.

Organisering av verksamheten

11 §
Tystnadsplikt

En AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut har dessutom rätt att lämna ut sådana uppgifter som avses i 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel och likaså till i en EES-stat verksamma företag som är jämförbara med börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel, om uppgifterna är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018
EkUB 32/2018
RSv 243/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.