290/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om spårbarhet och säkerhetsmärkning för detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 3 mom. 2–4 punkten i tobakslagen (549/2016), sådan den lyder i lag 248/2019:

1 §
Unik identitetsmärkning av detaljhandelsförpackningar

En i 32 § 1 mom. 2 punkten i tobakslagen (549/2016) avsedd unik identitetsmärkning ska tryckas eller anbringas på detaljhandelsförpackningen för en tobaksvara på ett permanent sätt så att

1) den inte kan avlägsnas eller utplånas,

2) inget döljer eller bryter dem.

2 §
Omständigheter som fastställs med hjälp av den unika identitetsmärkningen

Den unika identitetsmärkningen ska göra det möjligt att fastställa

1) datum och plats för tillverkningen av tobaksprodukten,

2) tobaksproduktens tillverkningsanläggning,

3) vilken maskin som har använts för tillverkningen av tobaksprodukten,

4) tillverkningstillfället för tobaksprodukten eller det produktionsskifte under vilket produkten har tillverkats,

5) beskrivningen av tobaksprodukten,

6) den avsedda detaljhandelsmarknaden för tobaksprodukten,

7) den avsedda leveransvägen för tobaksprodukten,

8) tobaksproduktens eventuella importör till Europeiska unionen,

9) den faktiska leveransvägen av tobaksprodukten från tillverkning till det första detaljhandelsstället, inklusive lageranläggningar,

10) tobaksproduktens leveransdatum, leveransens destination, avreseplats och mottagare,

11) identiteten på alla köpare från tillverkning till första detaljhandelsstället,

12) faktura, beställningsnummer och betalningsuppgifter från alla köpare från tillverkning till det första detaljhandelsstället.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1–8 punkten ska ingå i den unika identitetsmärkningen och de uppgifter som avses i 9–12 punkten ska vara elektroniskt tillgängliga via en koppling till den unika identitetsmärkningen.

3 §
Säkerhetsmärkning av detaljhandelsförpackningar

En i 32 § 1 mom. 2 punkten i tobakslagen avsedd säkerhetsmärkning ska fogas till detaljhandelsförpackningen för en tobaksprodukt genom att trycka eller anbringa den på ett permanent sätt eller genom en kombination av tryckning och permanent anbringande så, att

1) den inte kan avlägsnas eller utplånas,

2) inget döljer den,

3) den möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras detaljhandelsförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden,

4) den inte kan bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

4 §
Säkerhetsmärkningens äkthetsdetaljer

I säkerhetsmärkningen ska användas alla följande äkthetsdetaljer, som definieras i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror, nedan kommissionens beslut om säkerhetsmärkning:

1) guilloche,

2) optiskt variabel tryckfärg,

3) icke-fluorescerande papper,

4) mikrotryck,

5) säkerhetsfibrer (osynliga).

5 §
Krav på oberoende för leverantörer av äkthetsdetaljer

Om en i 32 § 2 mom. i tobakslagen avsedd leverantör av äkthetsdetaljer använder underleverantörer, ska leverantören säkerställa att underleverantörerna uppfyller de kriterier på oberoende som anges i artikel 8.1 i kommissionens beslut om säkerhetsmärkning.

En i 1 mom. avsedd leverantör av äkthetsdetaljer och dess eventuella underleverantörer ska utan dröjsmål till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Europeiska kommissionen meddela

1) alla förändringar i förhållandena som har samband med kraven på oberoende för leverantören av äkthetsdetaljer eller dess underleverantörer, som kan påverka oberoendet hos en leverantör av äkthetsdetaljer eller dess underleverantörer och som kvarstår under två på varandra följande kalenderår,

2) hot och andra försök till otillbörlig påverkan som äventyrar eller kan äventyra aktörens oberoende.

6 §
Tekniska standarder för unika identitetsmärkningar och för inrättande och drift av spårbarhetssystem

Bestämmelser om tekniska standarder för unika identitetsmärkningar och för inrättade och drift av spårbarhetssystem finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

7 §
Närmare bestämmelser om avtal om datalagring

Bestämmelser om löptid, möjlighet till förlängning, regelbunden uppföljning, utvärdering, krav på sakkunskap och konfidentialitet i fråga om datalagringsavtal enligt 42 § i tobakslagen samt om avtalets övriga centrala innehåll finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 (32018D0576); EUT L 96, 16.4.2018, s. 57

Helsingfors den 15 mars 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.