289/2019

Helsingfors den 14 mars 2019

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 36 a § 1 mom. i universitetslagen (558/2009) och 28 a § 1 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014), sådana momenten lyder, det förstnämnda i lag 1367/2018 och det sistnämnda i lag 1368/2018:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om i 36 a § 1 mom. i universitetslagen (558/2009) och 28 a § 1 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedd gemensam ansökan till högskolorna.

2 §
Ordnande av högskolornas gemensamma ansökningstillfällen

Gemensam ansökan till högskolorna ordnas årligen, vår och höst, till

1) sådan utbildning på främmande språk, utbildning vid Konstuniversitetet och utbildning i teaterkonst vid Tammerfors universitet som inleds på hösten (vårens första gemensamma ansökan),

2) annan utbildning som inleds på hösten än den som avses i 1 punkten (vårens andra gemensamma ansökan),

3) utbildning som inleds på våren (höstens gemensamma ansökan).

Utbildningsstyrelsen svarar för genomförandet på riksplanet av högskolornas gemensamma ansökningstillfällen samt för ordnandet av riksomfattande information om ansökan och antagning till utbildning.

Utbildningsstyrelsen utarbetar varje år tillsammans med högskolorna en tidtabell för de gemensamma ansökningstillfällena och undervisnings- och kulturministeriet fastställer tidtabellen.

Högskolorna svarar för att de uppgifter som behövs för antagningen av studerande förs in i datasystemet för gemensam ansökan samt för att informera om sina ansökningsobjekt och ge de sökande råd.

3 §
Ansökningsobjekt

Den sökande får välja högst sex ansökningsobjekt att söka till i varje gemensam ansökan.

I vårens andra gemensamma ansökan och i höstens gemensamma ansökan beaktas ansökningsobjekten i den prioriteringsordning som den sökande har uppgett. Den sökande får ändra sin prioritetsordning ända fram till utgången av den ansökningstid som har fastställts av undervisnings- och kulturministeriet.

4 §
Antagning av sökande till ansökningsobjekt i vårens första gemensamma ansökan

I vårens första gemensamma ansökan kan den sökande bli antagen till flera ansökningsobjekt och ska då välja vilken studieplats han eller hon tar emot.

5 §
Antagning av sökande till ansökningsobjekt vid övriga gemensamma ansökningstillfällen

När antagningsförslagen för alla ansökningsobjekt i vårens andra gemensamma ansökan eller i höstens gemensamma ansökan är klara eller när antagningsresultatet för den sökandes del är slutligt antas den sökande till det högsta ansökningsobjekt som hans eller hennes framgång i den gemensamma ansökan räcker till.

Den sökande kan dock senare antas från reservplats till ett ansökningsobjekt som han eller hon har prioriterat högre. Om den sökande har tagit emot en studieplats villkorligt och senare från reservplats väljs till ett ansökningsobjekt som han eller hon har prioriterat högre, inhiberas den studieplats som den sökande tagit emot villkorligt.

6 §
Tilläggsansökan

Om en högskola inte tillämpar separat antagning enligt 36 a § 2 mom. i universitetslagen och 28 a § 2 mom. i yrkeshögskolelagen vid antagningen av studerande till studieplatser som blivit outnyttjade i den gemensamma ansökan, kan högskolan ordna en tilläggsansökan som hör ihop med den gemensamma ansökan. Om tilläggsansökan ordnas ska alla som har sökt till ansökningsobjektet i fråga under den egentliga ansökningstiden och som kan godkännas antas före dem som ansökt genom tilläggsansökan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna (293/2014).

Förordningen tillämpas första gången vid antagning av studerande till utbildning som börjar hösten 2020.

Helsingfors den 14 mars 2019

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari Virolainen

Regeringsråd
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.