285/2019

Helsingfors den 11 mars 2019

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom., sådana de lyder, 7 § 1 mom. i förordning 400/2018 och 8 § 1 mom. i förordning 52/2016, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 260,57 euro/mån
9 B 6 540,52 euro/mån
8 A 6 266,88 euro/mån
8 B 5 734,79 euro/mån
7 A 5 049,44 euro/mån
7 B 4 526,75 euro/mån
6 3 959,92 euro/mån
5 3 353,15 euro/mån
4 A 3 053,84 euro/mån
4 B 2 725,58 euro/mån
3 2 405,51 euro/mån
2 2 297,64 euro/mån
1 2 210,43 euro/mån

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagstraktamentet i hemlandet och lön enligt 7 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som för den som hör till manskapet uppgår till 72,00 euro, för underofficer 74,70 euro samt för officer och specialofficer 77,75 euro per dag. På dessa personers avgiftsfria inkvartering, förplägnad, beklädnad och hälsovård tillämpas vad som föreskrivs om saken med stöd av värnpliktslagen (1438/2007). Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten som får krishanteringsdagtraktamente på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 11 mars 2019

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.