284/2019

Helsingfors den 7 mars 2019

Statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av spårtrafiklagen (1302/2018):

1 §
Järnvägssystemets delar och delsystem

Järnvägssystemets delar är bannätet och fordonet, vilkas närmare innehåll anges i bilaga I.

Järnvägssystemet delas in i delsystem på strukturella och funktionella grunder.

Järnvägssystemets strukturella delsystem är

1) infrastruktur,

2) energi,

3) markbaserad trafikstyrning och signalering,

4) fordonsbaserad trafikstyrning och signalering, och

5) rullande materiel.

Järnvägssystemets funktionella delsystem är

1) drift och trafikledning,

2) underhåll, och

3) telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik.

Det närmare innehållet i järnvägssystemets delsystem anges i bilaga II.

2 §
Väsentliga krav

De allmänna krav som gäller de väsentliga kraven på järnvägssystemet enligt 35 § i spårtrafiklagen (1302/2018) och de särskilda krav som gäller de olika delsystemen anges i bilaga III.

3 §
Undantag från tillämpningen av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

Om en upphandlande enhet eller dess representant inom EES-området begär att Transport- och kommunikationsverket hos kommissionen ansöker om i 36 § i spårtrafiklagen avsett undantag från tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet, ska den upphandlande enheten eller dess representant inom EES-området i sin begäran hänvisa till den tekniska specifikation för driftskompatibilitet eller de relevanta krav i den för vilket undantag begärs.

Till den ansökan som avses i 1 mom. ska den upphandlande enheten eller dess representant inom EES-området foga de handlingar som anges i bilaga IV. Ansökan med bilagor ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket i elektronisk och skriftlig form.

Om en förvaltare av en privat spåranläggning ansöker om i 77 § i spårtrafiklagen avsett undantag från tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet, ska den till sin ansökan till Transport- och kommunikationsverket foga de handlingar som anges i bilaga V.

4 §
Lämnande av uppgifter till banregistret

En bannätsförvaltare ska lämna de i 37 § i spårtrafiklagen avsedda uppgifter som ska föras in i banregistret till Transport- och kommunikationsverket i elektronisk form.

Om det sker ändringar i de uppgifter som förts in i banregistret, ska bannätsförvaltaren underrätta Transport- och kommunikationsverket om ändringarna inom en månad från det att ändring skett.

Trafikledsverket ska dessutom alltid uppdatera uppgifterna i banregistret när en beskrivning av bannätet som avses i 131 § i spårtrafiklagen publiceras.

5 §
Krav på EG-kontroll och FI-kontroll

Ett anmält organ som utför en EG-kontroll av ett delsystem i enlighet med 49 § i spårtrafiklagen ska iaktta kraven i kapitel 1, 2 och 4 i bilaga VI.

När transport- och kommunikationsverket eller ett av verket utsett anmält organ utför en FI-kontroll av ett delsystem i enlighet med 50 § i spårtrafiklagen, ska det iaktta kraven i kapitel 1, 3 och 4 i bilaga VI.

6 §
Bilagor till ansökan om tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem

Till en ansökan enligt 52 § i spårtrafiklagen som gäller tillstånd för ibruktagande av systemen för markbaserad trafikstyrning och signalering, energi och infrastruktur ska fogas de handlingar som anges i bilaga VII.

7 §
Bilagor till ansökan om kontroll av ERTMS-anbudsbegäran

Till en ansökan enligt 54 § i spårtrafiklagen som gäller enskilda ERTMS-projekt eller en kombination av projekt, en bana eller en grupp av banor eller ett bannät ska fogas de handlingar som anges i bilaga VIII.

8 §
Bilagor till ansökan om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett fordon eller typgodkännande för ett fordon

Till en i 60 § i spårtrafiklagen avsedd ansökan om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett fordon eller en i 66 § i den lagen avsedd ansökan om typgodkännande för ett fordon ska fogas den dokumentation om fordonet eller fordonstypen som anges i bilaga IX.

Ansökan samt information om etapperna i och resultaten av behandlingen av ansökan och begäranden och beslut från överklagandenämnden ska lämnas in via den enda kontaktpunkten.

Om sökanden har för avsikt att ansöka om tillstånd för utsläppande på marknaden hos EU-byrån och dessutom hos Transport- och kommunikationsverket har ansökt om att få frångå tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet i enlighet med 36 § i spårvägslagen, ska sökanden även lämna de handlingar som avses i 3 § i denna förordning och som gäller undantag från tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet till EU-byrån.

9 §
Ackrediterade interna organ

Ett ackrediterat internt organ får användas för att utföra bedömning av överensstämmelse, om för bedömningen används

1) modulerna A1, A2, C1 eller C2 som fastställs i bilaga II till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG, och

2) modulerna CA1 och CA2 som fastställs i bilaga I till kommissionens beslut 2010/713/EU om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet (372/2011).

11 §
Övergångsbestämmelser

Delsystem som tagits i bruk enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller när förordningen träder i kraft samt driftskompatibilitetskomponenter enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller när förordningen träder i kraft får fortfarande användas på bannätet.

EU/2013/0613

Helsingfors den 7 mars 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Trafikråd
Risto Saari

Bilagor

Bilaga I

Järnvägssystemets delar

1 Järnvägssystemet

Bannätet ska omfatta följande delar:

a) banor som särskilt konstruerats för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter som i allmänhet uppgår till 250 km/tim eller däröver,

b) banor som särskilt byggts om för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter på cirka 200 km/tim.,

c) banor som särskilt byggts om för höghastighetståg, med en specifik karaktär till följd av topografi, höjdskillnader eller stadsbebyggelse som gör att hastigheten måste anpassas från fall till fall. Denna kategori omfattar banor som utgör förbindelser mellan bannät för höghastighet och konventionella bannät, genomgångsspår på stationer, spår för tillträde till terminaler, lokstallar etc., vilka trafikeras av rullande materiel avsedd för höghastighetstrafik men i konventionell hastighet,

d) konventionella banor avsedda för persontrafik,

e) konventionella banor avsedda för blandad trafik (person- och godstrafik).

f) konventionella banor avsedda för godstrafik.

g) knutpunkter för persontrafik,

h) knutpunkter för godstrafik, inklusive terminaler för kombinerad transport,

i) banor som sammanbinder de uppräknade delarna.

Dessa bannät omfattar systemen för trafikledning, lokalisering och navigering: tekniska installationer för databehandling och telekommunikation för fjärrtrafik med passagerare och gods på bannätet för att garantera säker och samstämd drift av bannätet och effektiv trafikledning.

2 Fordon

Enligt driftskompatibilitetsdirektivet ska unionsfordon omfatta alla fordon som kan förväntas trafikera hela eller delar av unionens nät, bland annat

- lok och passagerarfordon, inbegripet dragfordon med el- eller förbränningsmotordrift, motorvagnståg med el- eller förbränningsmotordrift för persontrafik och personvagnar,

- godsvagnar, inbegripet låga fordon utformade för hela bannätet och fordon utformade för transport av lastbilar,

- specialfordon, exempelvis arbetsfordon.

Förteckningen över fordon ska inbegripa sådana som är särskilt konstruerade för trafik på de olika typer av höghastighetsbanor som beskrivs i kapitel 1.

Bilaga II

Delsystem

Delsystemen ska inbegripa följande aspekter eller driftskompatibilitetskomponenter:

Infrastruktur: spår, spårväxlar, plankorsningar, konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.), järnvägsrelaterade stationselement (inbegripet ingångar, plattformar, tillfartsanordningar, serviceområden, toaletter och informationssystem, liksom tillhörande hjälpmedel för att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet) samt säkerhets- och skyddsutrustning.

Energi: eldistributionssystem, inklusive kontaktledningar och den markbaserade delen av systemet för mätning av förbrukningen av och för laddning med elektricitet.

Markbaserad trafikstyrning och signalering: all markbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet för, styrning och kontroll av trafiken med tåg som är godkända för att trafikera bannätet.

Fordonsbaserad trafikstyrning och signalering: all fordonsbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet för, och styrning och kontroll av trafiken med tåg som är godkända för att trafikera bannätet.

Rullande materiel: mekaniska strukturer, styr- och kontrollsystem för all tågutrustning, strömavtagarsystem, drivsystem och energiomvandlingssystem, fordonsbaserad utrustning för mätning av förbrukning av och för debitering av elektricitet, bromssystem, koppel, löpverk (boggier, axlar) och hjulupphängning, dörrar, gränssnitt mellan människa och maskin (förare, tågpersonal, passagerare inbegripet hjälpmedel för att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet), aktiva eller passiva säkerhetsanordningar, anordningar som krävs för passagerarnas och tågpersonalens hälsa.

Drift och trafikledning: förfaranden och utrustning som möjliggör en sammanhängande drift av de olika strukturella delsystemen, både under normala förhållanden och under begränsad drift, inbegripet tågsammansättning och framförande av tåg, trafikplanering och trafikledning. De yrkeskvalifikationer som kan krävas för alla typer av järnvägstjänster.

Telematikapplikationer:

Detta delsystem består av följande två delar:

a) applikationer som ingår i servicen till passagerarna, bland annat system som ger information till resande före och under resan, biljettbokningssystem, betalningssystem, bagagehantering, anslutningssamordning mellan tåg och med andra transportsätt, och

b) applikationer för godstrafiken, bland annat informationssystem (övervakning i realtid av gods och tåg), ranger- och tilldelningssystem, reserverings-, betalnings- och faktureringssystem, anslutningssamordning med andra transportsätt och utfärdande av elektroniska följedokument.

Underhåll: förfaranden, utrustning, underhållscentra för arbeten och reservmateriel med resurser som medger utförande av obligatoriskt avhjälpande och förebyggande underhåll som krävs för att säkerställa driftskompatibiliteten i unionens järnvägssystem och garantera nödvändiga prestanda.

Bilaga III

Väsentliga krav

1 Allmänna krav
1.1 Säkerhet

Utformning, uppbyggnad eller tillverkning samt underhåll och övervakning av säkerhetskritiska komponenter och särskilt av komponenter som är av betydelse för att tågens framförande ska ske på ett sätt som garanterar en säkerhetsnivå motsvarande de mål som ställts upp för bannätet, också i vissa angivna situationer med begränsad drift.

Parametrar som avser kontaktytan hjul–räls ska uppfylla de kriterier för körstabilitet som är nödvändiga för att garantera säker trafik vid högsta tillåtna hastighet. Bromsutrustningens parametrar måste garantera att det är möjligt att stanna inom given bromssträcka vid högsta tillåtna hastighet.

De komponenter som används ska under hela sin livslängd kunna motstå angivna normala eller exceptionella påkänningar. Genom lämpliga åtgärder ska de säkerhetsmässiga konsekvenserna av oförutsedda fel i komponenterna begränsas.

Fasta installationer och rullande materiel ska utformas och material för dessa väljas på ett sådant sätt att uppkomst, spridning och följderna av eld och rök begränsas i händelse av brand.

Anordningar som är avsedda att hanteras av användarna ska vara utformade på ett sådant sätt att de är ofarliga att använda och inte medför någon hälso- eller säkerhetsrisk för användarna vid en förutsägbar användning, även i strid med anvisningarna.

1.2 Tillförlitlighet och användbarhet

Tillsyn och underhåll av fasta eller rörliga komponenter som ingår i tågtrafiken ska organiseras, genomföras och kvantifieras på så sätt att komponenternas funktionsduglighet bibehålls under specificerade förhållanden.

1.3 Hälsa

Material som genom det sätt de används på kan komma att innebära en hälsofara för de personer som utsätts för dem får inte användas i tågen eller i järnvägsinfrastrukturen.

Materialen ska väljas, iordningsställas och användas på så sätt att utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga begränsas, särskilt i händelse av brand.

1.4 Miljöskydd

Den miljöpåverkan som anläggning och drift av järnvägssystemet medför ska bedömas och beaktas vid utformningen av detta system i enlighet med unionsrätten.

De material som används i tågen och i infrastrukturen får inte medföra utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga för miljön, särskilt i händelse av brand.

Rullande materiel och energiförsörjningssystem ska utformas och byggas på så sätt att de är elektromagnetiskt kompatibla med allmänna eller privata nät samt installationer och anordningar med vilka det föreligger risk för interferens.

Konstruktionen och driften av järnvägssystemet får inte leda till en oacceptabel bullernivå:

- i områden nära järnvägsinfrastruktur, enligt definitionen i artikel 3.3 i järnvägsmarknadsdirektivet, eller

- i förarhytten.

Ett normalt underhållet järnvägssystem får inte ge upphov till markvibrationer som är oacceptabla för verksamhet och omgivningar som ligger nära infrastrukturen.

1.5 Teknisk kompatibilitet

Infrastrukturens och de fasta installationernas tekniska egenskaper ska vara kompatibla inbördes och med de tekniska egenskaperna hos tåg som ska trafikera i järnvägssystemet. Detta krav omfattar säker integrering av fordonets delsystem med infrastrukturen.

När det på vissa delar av bannätet visar sig svårt att ta hänsyn till dessa egenskaper, kan tillfälliga lösningar, som säkerställer framtida kompatibilitet, utnyttjas.

1.6 Tillgänglighet

Delsystemen för infrastruktur och rullande materiel måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, så att tillträde säkerställs på samma grundval som för andra, genom att hinder förebyggs eller avlägsnas och genom andra lämpliga åtgärder. Detta ska omfatta utformning, konstruktion, modernisering, ombyggnad, underhåll och drift av relevanta delar av de delsystem till vilka allmänheten har tillträde.

Delsystemen för drift och för telematikapplikationer avsedda för persontrafik måste fungera på ett sätt som är nödvändigt för att underlätta tillträde för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på samma grundval som andra, vilket ska ske genom att hinder förebyggs eller avlägsnas och genom andra lämpliga åtgärder.

2 Särskilda krav för varje delsystem
2.1 Infrastruktur
Säkerhet

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra oönskat tillträde till eller intrång i installationerna.

Åtgärder ska vidtas för att begränsa den olycksrisk människor utsätts för, särskilt när tåg passerar stationer.

Infrastruktur till vilken allmänheten har tillträde ska utformas och byggas på ett sådant sätt att säkerhetsriskerna för människor begränsas (stabilitet, brand, tillträde, evakuering, plattformar osv.).

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i långa tunnlar och viadukter.

Tillgänglighet

Delsystem för infrastruktur till vilka allmänheten har tillträde måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.

2.2 Energi
Säkerhet

Driften av energiförsörjningssystemen får varken inverka på säkerheten för tåg eller människor (användare, driftspersonal, personer som vistas nära järnvägen och tredje man).

Miljöskydd

Försörjningssystemen för elenergi eller bränsle ska

- möjliggöra för tågen att uppnå angivna prestanda

- beträffande försörjningssystem för elenergi, vara kompatibla med de strömavtagare som är installerade på tågen.

2.3 Trafikstyrning och signalering
Säkerhet

Anläggningar och åtgärder för trafikstyrning och signalering ska möjliggöra tågtrafik med en säkerhetsnivå som motsvarar de mål som fastställts för bannätet. Systemen för trafikstyrning och signalering ska medge fortsatt säker trafik för tåg med tillstånd att framföras under begränsad drift.

Teknisk kompatibilitet

Ny infrastruktur och ny rullande materiel som tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibla delsystem för trafikstyrning och signalering införts, ska anpassas så att de kan användas med dessa system.

Delsystem för trafikstyrning och signalering som installeras i tågförarhytterna ska möjliggöra normal drift under angivna förhållanden i hela järnvägssystemet.

2.4 Rullande materiel
Säkerhet

Rullande materiel och förbindelserna mellan vagnar ska utformas så att passagerarutrymmen och förarhytt skyddas i händelse av kollision eller urspårning.

Den elektriska utrustningen får inte försämra säkerheten och funktionen hos trafikstyrnings- och signalanläggningarna.

Bromsteknik och bromskrafter ska vara förenliga med utformningen av spåren, konstbyggnaderna och delsystemen för signalering.

För att människors säkerhet inte ska äventyras ska åtgärder vidtas för att begränsa åtkomligheten till spänningsförande komponenter.

Det ska finnas anordningar som gör det möjligt för passagerare att i händelse av fara göra lokföraren uppmärksam på situationen och för tågpersonalen att sätta sig i förbindelse med dem.

Det måste vara säkert för passagerare att stiga på och av tågen. Dörrarna för på- och avstigning ska vara försedda med lås- och öppningssystem som garanterar passagerarnas säkerhet.

Det ska finnas tydligt markerade nödutgångar.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i mycket långa tunnlar.

Tågen ska vara utrustade med ett nödbelysningssystem som är tillräckligt ljusstarkt och som har tillräcklig varaktighet.

Tågen ska vara utrustade med en högtalaranläggning som möjliggör för tågpersonal att överföra meddelanden till de resande.

Passagerarna ska ges lättfattlig och omfattande information om gällande regler både på stationerna och i tågen.

Tillförlitlighet och användbarhet

Den grundläggande utrustningen samt utrustningen för hjul, drivsystem, bromsar och trafikstyrning ska vara utformad på så sätt att tågets färd kan fortsätta i angivna nöddriftssituationer utan allvarliga konsekvenser för den utrustning som fortfarande fungerar.

Teknisk kompatibilitet

Den elektriska utrustningen ska vara kompatibel med installationerna för trafikstyrning och signalering.

Vid elektrisk fordonsdrift ska strömavtagarnas egenskaper möjliggöra tågtrafik med användning av strömförsörjningssystemen vid järnvägssystemet.

Den rullande materielen ska ha sådana egenskaper att den är i stånd att trafikera alla de linjer som den planeras trafikera med beaktande av relevanta klimatförhållanden.

Kontroll

Tågen ska vara utrustade med en färdskrivare. De uppgifter som färdskrivaren samlar in och databehandlingen ska harmoniseras.

Tillgänglighet

Delsystem för rullande materiel till vilken allmänheten har tillträde måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.

2.5 Underhåll
Hälsa och säkerhet

De tekniska installationer och metoder som används vid (underhålls)anläggningarna ska garantera säker drift av det berörda delsystemet och får inte utgöra någon risk för människors hälsa och säkerhet.

Miljöskydd

Tekniska installationer och metoder som används vid underhållsanläggningar får inte överskrida tillåtna miljögränsvärden.

Teknisk kompatibilitet

Underhållsanläggningar för rullande materiel ska kunna användas för säkerhets-, hälso- och komfortarbeten för all sådan materiel för vilken anläggningen är avsedd.

2.6 Drift och trafikledning
Säkerhet

Enhetliga regler för drift av bannätet samt för lokförarnas och tågpersonalens och personalens vid trafikledningscentraler kvalifikationer ska säkerställa säker drift under beaktande av de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.

Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid underhållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Tillförlitlighet och användbarhet

Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid underhållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög tillförlitlighet i och tillgänglighet till systemet.

Teknisk kompatibilitet

Enhetliga regler för drift av bannätet samt för lokförarnas och tåg- och driftledningspersonalens kvalifikationer ska säkerställa effektiv drift av järnvägssystemet under beaktande av de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.

Tillgänglighet

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att delsystem för telematikapplikationer avsedda för persontrafik tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.

2.7 Telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik
Teknisk kompatibilitet

De väsentliga kraven för telematikapplikationer ska garantera resande och godskunder en lägsta servicenivå, särskilt avseende den tekniska kompatibiliteten.

När det gäller dessa applikationer måste följande uppnås:

- Databaser, programvara och dataöverföringsprotokoll ska utarbetas för största möjliga datautbyte mellan de olika applikationerna och mellan operatörerna, men utbytet ska inte omfatta konfidentiella handelsdata.

- Användarna måste enkelt kunna få tillgång till information.

Tillförlitlighet och användbarhet

Användning, handhavande, uppdatering och underhåll av databaserna, programvaran och dataöverföringsprotokollen måste garantera högsta möjliga effektivitet och kvalitet.

Hälsa

Gränssnitten mellan systemen och användarna ska följa minimireglerna för ergonomi och hälsoskydd.

Säkerhet

Integritet och tillförlitlighet ska ligga på en tillräckligt hög nivå när det gäller lagring eller överföring av information som har samband med säkerheten.

Tillgänglighet

Det måste vidtas lämpliga åtgärder för att se till att det i telematikapplikationerna avsedda för persontrafik fastställs att det måste säkerställas tillgänglighet till dem för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.

Bilaga IV

Handlingar som ska bifogas ansökan om att få frångå tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet

En upphandlande enhet eller dess representant i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ansöker om undantag enligt 36 § i spårtrafiklagen från tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet ska lämna följande handlingar till Transport- och kommunikationsverket:

- en beskrivning av arbeten, varor och tjänster som omfattas av undantaget. I beskrivningen ska anges uppgifter om viktiga datum, geografisk belägenhet samt funktionellt och tekniskt område,

- en exakt hänvisning till och närmare upplysningar om alternativa bestämmelser som kommer att tillämpas,

- vid begäran enligt 36 § 1 mom. 1 punkten i spårtrafiklagen, bestyrkande av att projektet är långt framskridet,

- motiveringen till undantaget, med de viktigaste tekniska, ekonomiska, kommersiella, driftsmässiga och/eller administrativa skälen,

- en beskrivning av de åtgärder som den upphandlande enheten eller dess inom unionen etablerade behöriga ombud föreslår att vidta för att uppnå slutlig driftskompatibilitet hos projektet, om det inte är fråga om ett mindre undantag, samt

- annan information som motiverar begäran om undantag.

Bilaga V

Handlingar som en förvaltare av en privat spåranläggning ska foga till ansökan om att få frångå tillämpningen en teknisk specifikation för driftskompatibilitet

Om en förvaltare av en privat spåranläggning ansöker om ett i 77 § i spårtrafiklagen avsett undantag från tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet, ska ansökan innehålla följande information:

- en hänvisning till den tekniska specifikation för driftskompatibilitet eller de krav i specifikationen som undantaget gäller,

- en beskrivning av det bannät som undantaget gäller. I beskrivningen ska anges uppgifter om geografisk belägenhet samt funktionellt och tekniskt område,

- en beskrivning av de metoder och tekniska lösningar som förvaltaren av den privata spåranläggningen avser att tillämpa i stället för den tekniska specifikationen,

- vid begäran om undantag med stöd av 77 § 2 mom. 1 punkten, bestyrkande av att projektet är långt framskridet,

- motiveringen till undantaget, med tekniska, ekonomiska, kommersiella, driftsmässiga och/eller administrativa skäl,

- en beskrivning av åtgärder som avses bli vidtagna för att säkerställa att det bannät som beviljas undantag är säkert och att det är kompatibelt med det övriga bannätet, samt

- annan information som motiverar ansökan.

Bilaga VI

Krav på EG kontroll och FI kontroll av delsystem

1 Allmänna principer

EG-kontroll innebär ett förfarande för att visa att kraven i den relevanta unionsrätten har uppfyllts för ett delsystem och att delsystemet kan beviljas tillstånd för ibruktagande.

FI-kontroll innebär ett förfarande för att visa att kraven i nationella tekniska rättsnormer har uppfyllts för ett delsystem och att delsystemet kan beviljas tillstånd för ibruktagande.

2 Kontrollintyg utfärdat av ett anmält organ
2.1 Inledning

Med kontroll avses i förhållande till tekniska specifikationer för driftskontroll (TSD) det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet.

Detta påverkar inte skyldigheterna för sökanden att följa övriga tillämpliga unionsrättsakter samt alla kontroller utförda av bedömningsorganen som krävs enligt övriga regler.

2.2 Mellanliggande kontrollintyg
2.2.1 Principer

På begäran av sökanden kan kontrollerna genomföras för delar av ett delsystem eller begränsas till bestämda etapper av kontrollförfarandet. I dessa fall kan kontrollresultaten dokumenteras i ett ”mellanliggande kontrollintyg” som utfärdas av det anmälda organ som utsetts av sökanden. Det mellanliggande kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i förhållande till vilka överensstämmelsen har bedömts.

2.2.2 Delar av delsystemet

Sökanden kan ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för valfri del som sökanden beslutar att dela upp delsystemet i. Varje del ska då kontrolleras under varje etapp såsom fastställs i punkt 2.2.3.

2.2.3 Etapper i kontrollförfarandet

Delsystemet, eller bestämda delar av delsystemet, ska kontrolleras i var och en av följande etapper:

a) Den allmänna utformningen.

b) Produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt konstruktionsarbetet, tillverkning, montering av komponenterna och slutjustering av hela delsystemet.

c) Slutlig provning.

Sökanden får ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för utformningsskedet (inklusive typprovning) och för produktionsskedet för hela delsystemet eller för valfri del som sökanden beslutar att dela upp det i (se punkt 2.2.2).

2.3 Kontrollintyg

2.3.1 De anmälda organ som ansvarar för kontrollen ska bedöma utformning, produktion och slutlig provning av delsystemet och utfärda kontrollintyget som är avsett för sökanden, vilken därefter ska utfärda EG-kontrollförklaringen. Kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i förhållande till vilka överensstämmelsen har bedömts.

Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet inte har bedömts (t.ex. vid undantag, partiell tillämpning av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vid ombyggnad eller modernisering, övergångsperioder i en teknisk specifikation för driftskompatibilitet eller specialfall), ska det i kontrollintyget exakt anges för vilken eller vilka tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, eller vilka delar av sådana, det anmälda organet inte har bedömt överensstämmelsen i samband med kontrollförfarandet.

2.3.2 Om mellanliggande kontrollintyg har utfärdats, ska det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av delsystemet beakta dessa mellanliggande kontrollintyg och innan det utfärdar sitt kontrollintyg

a) kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen korrekt omfattar de relevanta kraven i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet,

b) kontrollera alla aspekter som inte omfattas av de mellanliggande kontrollintygen, och

c) kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet.

2.3.3 I samband med en ändring av ett delsystem som redan omfattas av ett kontrollintyg ska det anmälda organet endast utföra de undersökningar och provningar som är relevanta och nödvändiga, dvs. bedömningen ska avse endast de delar av delsystemet som har ändrats samt deras gränssnitt mot de oförändrade delarna av delsystemet.

2.3.4 Varje anmält organ som medverkar i kontrollen av ett delsystem ska i enlighet med 48 och 49 § i spårtrafiklagen sammanställa ett underlag som omfattar dess verksamhetsområde.

2.4 Tekniskt underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen

Det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska sammanställas av sökanden och måste innehålla följande:

a) information om tekniska egenskaper rörande utformningen, inklusive allmänna ritningar och detaljritningar när det gäller utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, kopplingsscheman, beskrivningar av datasystem och automatiska system på en detaljnivå som är tillräcklig för att den pågående kontrollen av överensstämmelse ska kunna dokumenteras, dokumentation om drift och underhåll osv., som har relevans för delsystemet i fråga,

b) en förteckning över sådana driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 4.3 d i driftskompatibilitetsdirektivet och som ingår i delsystemet,

c) de underlag som avses i artikel 15.4 i driftskompatibilitetsdirektivet, sammanställt av vart och ett av de anmälda organ som medverkar i kontrollen av delsystemet, som ska omfatta följande:

- kopior av EG-kontrollförklaringar och, i förekommande fall, EG-försäkringar om lämplighet för användning, som fastställts för driftskompatibilitetskomponenter enligt artikel 4.3 d i driftskompatibilitetsdirektivet, vid behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval av de gemensamma tekniska specifikationerna,

- mellanliggande kontrollintyg, om sådana finns tillgängliga, som åtföljer kontrollintyget, inklusive resultatet av det anmälda organets kontroll av de mellanliggande kontrollintygens giltighet,

- ett kontrollintyg som visar att delsystemet överensstämmer med kraven i den eller de relevanta tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det anmälda organ som ansvarar för kontrollen. Detta kontrollintyg ska också innehålla uppgifter om eventuella förbehåll som givits under arbetets utförande och som inte dragits tillbaka,

- kontrollintyget ska även åtföljas av inspektions- och kontrollrapporter som det anmälda organet utarbetat inom ramen för sitt uppdrag, i enlighet med punkterna 2.5.2 och 2.5.3.

d) kontrollintyg som utfärdats i enlighet med andra unionsrättsakter,

e) när det krävs en kontroll av säker integrering enligt artiklarna 18.4 c och 21.3 c i driftskompatibilitetsdirektivet ska det relevanta tekniska underlaget innehålla bedömarens rapporter om de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning i enlighet med artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg.

2.5 Övervakning genom anmälda organ

2.5.1 Det anmälda organ som ansvarar för att kontrollera utförandet ska ha permanent tillträde till byggplatser, tillverkningsanläggningar, lagerutrymmen och, i förekommande fall, till prefabriceringsanläggningar, provningsanläggningar och mer generellt till alla de platser som organet anser sig behöva ha tillgång till för att utföra sitt uppdrag. Det anmälda organet ska från sökanden få alla dokument som organet kan ha nytta av för detta ändamål, bl.a. införandeplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

2.5.2 Det anmälda organ som ansvarar för övervakningen av införandet ska regelbundet genomföra kontroller för att försäkra sig om överensstämmelsen med den eller de relevanta tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet. Det ska vid dessa tillfällen överlämna en kontrollrapport till de parter som ansvarar för införandet. Organet kan behöva närvara vid vissa moment i byggande och tillverkning.

2.5.3 Det anmälda organet får också avlägga oanmälda besök på byggarbetsplatsen eller i tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök får det anmälda organet göra fullständiga eller partiella kontroller. Organet ska överlämna en inspektionsrapport och i förekommande fall en kontrollrapport till de parter som ansvarar för införandet.

2.5.4 Det anmälda organet ska kunna övervaka ett delsystem där en driftskompatibilitetskomponent är monterad för att, om motsvarande teknisk specifikation för driftskompatibilitet så kräver, bedöma dess lämplighet för användning i avsedd järnvägsmiljö.

2.6 Deponering

En kopia av det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska behållas av sökanden så länge delsystemet är i bruk. Den ska på begäran överlämnas till medlemsstaterna eller byrån.

Den dokumentation som lämnats in i samband med en ansökan om godkännande att ta delsystemet i bruk ska lämnas till den myndighet som handlägger ansökan om godkännande. Den nationella säkerhetsmyndigheten eller byrån får begära att delar av de dokument som lämnas in tillsammans med ansökan ska översättas till dess eget språk.

2.7 Offentliggörande

Varje anmält organ ska regelbundet offentliggöra relevant information om

a) mottagna ansökningar om kontroll och mellanliggande kontrollintyg,

b) ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och lämplighet för användning,

c) utfärdade eller avvisade mellanliggande kontrollintyg,

d) utfärdade eller avvisade intyg om överensstämmelse och EG-intyg om lämplighet för användning,

e) utfärdade eller avvisade kontrollintyg.

2.8 Språk

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfarandet ska vara avfattade på ett av unionens officiella språk i den medlemsstat där sökanden är etablerad eller på ett av unionens officiella språk som godtas av sökanden.

3 Utfärdande av kontrollintyg vid FI-kontroll
3.1 Inledning

I de fall där nationella tekniska rättsnormer är tillämpliga ska kontrollförfarandet omfatta ett förfarande där Transport- och kommunikationsverket eller ett utsett organ som verket har utsett, nedan kallat utsett organ, kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de nationella tekniska rättsnormer som anmälts i enlighet med 50 § i spårtrafiklagen för varje medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där delsystemet är avsett att godkännas för ibruktagande.

3.2 Kontrollintyg

Det utsedda organet ska utfärda kontrollintyget för sökanden.

I intyget ska det exakt anges för vilka nationella tekniska rättsnormer det utsedda organet har bedömt överensstämmelsen i samband med kontrollförfarandet.

Om det finns nationella tekniska rättsnormer som gäller de delsystem som ett fordon består av ska det utsedda organet dela in intyget i två delar: en del med uppgifter om vilka nationella tekniska rättsnormer som strikt rör den tekniska kompatibiliteten mellan fordonet och det berörda bannätet, och den andra delen för alla andra nationella tekniska rättsnormer.

3.3 Underlag

Det underlag som sammanställts av det utsedda organet och som åtföljer kontrollintyget när nationella tekniska rättsnormer är tillämpliga ska bifogas det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen som avses i punkt 2.4 och ska innehålla de tekniska data som är relevanta för bedömningen av delsystemets överensstämmelse med de nationella tekniska rättsnormerna.

3.4 Språk

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfarandet ska vara avfattade på ett av unionens officiella språk i den medlemsstat där sökanden är etablerad eller på ett av unionens officiella språk som godtas av sökanden.

4 Kontroll av delar av delsystem i enlighet med 49 § 3 mom. eller 50 § 5 mom. i   spårtrafiklagen

Om ett kontrollintyg ska utfärdas för vissa delar av ett delsystem ska bestämmelserna i denna bilaga gälla i tillämpliga delar för dessa delar.

Bilaga VII

Handlingar som ska bifogas ansökan om tillstånd för ibruktagande av systemen för markbaserad trafikstyrning och signalering, energi och infrastruktur

Till ansökan om tillstånd för ibruktagande av systemen för markbaserad trafikstyrning och signalering, energi och infrastruktur enligt 52 § i spårtrafiklagen ska fogas följande handlingar:

- de kontrollförklaringar som avses i 49 och 50 § i spårtrafiklagen,

- dokumentation som styrker att delsystemen är tekniskt kompatibla med det system som de integreras i, vilket ska fastställas på grundval av relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, nationella tekniska rättsnormer och uppgifter i banregistret,

- dokumentation som styrker att integrationen av delsystemen är säker, vilket ska fastställas på grundval av relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, nationella tekniska rättsnormer och gemensamma säkerhetsmetoder,

- ett beslut om godkännande från Europeiska unionens järnvägsbyrå som meddelats i enlighet med artikel 19 i driftskompatibilitetsdirektivet, när det gäller delsystem för markbaserad trafikstyrning och signalering som inbegriper utrustning för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ETCS/ERMTS) och utrustning för GSM för järnvägar (GSM-R) eller för någotdera av dessa, och

- om utkastet till kravspecifikationer eller beskrivningen av de planerade tekniska lösningarna har ändrats efter Europeiska unionens järnvägsbyrås godkännande, en redogörelse för att sökanden i sitt projekt har beaktat den lösning som nåtts i det samordnings- eller skiljeförfarande som avses i artikel 30.2 i EU-byråförordningen.

Bilaga VIII

Handlingar som ska bifogas ansökan om kontroll av ERTMS-anbudsbegäran

Till en ansökan enligt 54 § i spårtrafiklagen som gäller ERTMS-projekt eller en kombination av projekt, en bana, en grupp av banor eller ett bannät ska fogas följande handlingar:

- utkastet till kravspecifikationer eller beskrivningen av den planerade tekniska lösningen som innefattar

- en projektbeskrivning med detaljerade uppgifter om den bana, grupp av banor eller det bannät som omfattas av projektet eller en kombination av projekt, deras geografiska belägenhet, antalet kilometer av enkel- och dubbelspår, ERTMS-information (nivå, basversion och version), driftskompatibilitetskomponenter samt stationer,

- dokumentation som visar att anbudet, kontraktet eller bäggedera inbegriper den relevanta tekniska specifikation för driftskompatibilitet som gäller trafikstyrning och signalering i dess basversion och version,

- en projektplan med uppgifter om leveranser, milstolpar och tidsfrister,

- en förteckning över de ERTMS-funktioner som ska tillämpas,

- de projekteringsregler och driftprovscenarier som avses i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen och i punkt 6.1.2.3 i bilagan till den förordningen,

- dokumentation som styrker nödvändiga villkor för delsystemets tekniska och driftsmässiga kompatibilitet med de fordon som är avsedda att användas i det relevanta bannätet,

- dokumentation som styrker att de planerade tekniska lösningarna överensstämmer med den relevanta tekniska specifikationen för driftskompatibilitet,

- andra relevanta handlingar, såsom

- yttranden från Transport- och kommunikationsverket eller andra nationella säkerhetsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kontrollförklaringar eller intyg om överensstämmelse,

- om det finns tillgängligt, ett tidigare tillstånd för markbaserad ERTMS från Transport- och kommunikationsverket som är relevant för de planerade tekniska lösningarna som sökanden lämnat in,

- EG-intyg om överensstämmelse för driftskompatibilitetskomponenterna och EG-försäkran om överensstämmelse för driftskompatibilitetskomponenterna, om sådana finns tillgängliga, inbegripet Transport- och kommunikationsverkets mall för certifiering och avvikelser vilken definieras i verkets gällande riktlinje,

- kontrollintyg för delsystemet och – om tillämpligt – mellanliggande kontrollintyg för utformningen samt EG-kontrollförklaring för delsystemet, om sådana finns tillgängliga, inbegripet den mall för certifiering och avvikelser vilken definieras i verkets gällande riktlinje,

- beskrivning av hur man tagit itu med och skapat beredskap för olika risker och problem,

- de nationella tekniska rättsnormer med anknytning till ERTMS som är relevanta för projektet,

- om sökanden har beviljats undantag från tillämpningen av en eller flera tekniska standarder för driftskompatibilitet eller delar av dem, Transport- och kommunikationsverkets beslut genom vilket undantaget beviljas eller genom vilket kunden informeras om att undantag har beviljats.

Bilaga IX

Handlingar som ska bifogas ansökan om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett fordon eller typgodkännande för ett fordon

En i 60 § i spårtrafiklagen avsedd ansökan om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett fordon eller typgodkännande för ett fordon ska åtföljas av följande dokumentation om fordonet eller fordonstypen:

- dokumentation som styrker att de mobila delsystem som fordonet består av har släppts ut på marknaden på grundval av de EG-kontrollförklaringar som utfärdats för delsystemen,

- en beskrivning av den tekniska kompatibiliteten hos de mobila delsystemen, vilken ska fastställas på grundval av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och i tillämpliga fall nationella tekniska rättsnormer,

- en beskrivning av att integrationen i fordonet av de mobila delsystemen är säker, vilket ska fastställas på grundval av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och i tillämpliga fall nationella tekniska rättsnormer samt gemensamma säkerhetsmetoder,

- en beskrivning av fordonets tekniska kompatibilitet med det bannät i användningsområdet som avses i 60 § 2 mom. i spårtrafikslagen, vilken ska fastställas på grundval av relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och i tillämpliga fall nationella tekniska rättsnormer, uppgifter i banregistret eller i andra register över infrastruktur i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt på grundval av de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.