271/2019

Helsingfors den 28 februari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 4 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 1 mom. 7 punkten och 7 mom., 16 a §, 16 b § 1 mom. 3 punkten, 27 §, rubriken för 31 a §, det inledande stycket i 31 a § 1 mom. samt 31 a § 2 mom., 31 b § 1 mom. 2 punkten underpunkt b och 34 § 2 mom.,

sådana de lyder, 4 § i förordning 126/2015, det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 1 mom. 7 punkten och 7 mom., 16 a och 27 §, 31 b § 1 mom. 2 punkten underpunkt b och 34 § 2 mom. i förordning 1222/2018, 16 b § 1 mom. 3 punkten i förordning 738/2017 samt rubriken för 31 a §, det inledande stycket i 31 a § 1 mom. samt 31 a § 2 mom. i förordning 275/2005, som följer:

4 §
Internationella överenskommelser som ska tillämpas

På transporter av farliga ämnen på järnväg mellan Finland och andra stater som tillträtt konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) tillämpas RID-bestämmelserna, utom när staten i fråga har lämnat ett förbehåll som avses i artikel 42 § 1 i konventionen om att staten inte tillämpar bihang C i konventionen.

Bestämmelser om transporter av farliga ämnen på järnväg mellan Finland och Ryssland finns dessutom i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 76 och 77/2014) samt i överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen (FördrS 96/2014).

9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § i TFÄ-lagen. När transportören tar sig an transport av farliga ämnen ska transportören på avsändningsplatsen


7) se till att bannätsförvaltaren under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom.; bannätsförvaltaren fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som den ingår med transportören,


Transportören ska informera föraren av rullande materiel om farliga ämnen som finns ombord på tåget och om deras placering. När denna information ska ges för växlingsarbete svarar det företag som utför växlingsarbetet för att informationen ges. Skyldigheten anses ha fullgjorts, om informationen om farliga ämnen och deras placering lämnas i enlighet med Internationella järnvägsunionens UIC normblad 472, bihangen A och B.


16 a §
Bannätsförvaltare

Bannätsförvaltaren ska säkerställa att den under järnvägstransporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information i fråga om det bannät som den förvaltar:

1) tågets sammansättning med uppgift om numret på varje vagn samt vagntypen, om den inte framgår av numret,

2) de fyrsiffriga identifieringsnummer (FN-nummer) som används vid klassificering av de farliga ämnen som transporteras i varje vagn i den utsträckning som de ska ingå i godsdeklarationen, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder i enlighet med en föreskrift som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

3) var i tåget vagnarna med farliga ämnen är placerade.

Den information som avses i 1 mom. får lämnas ut endast till dem som behöver informationen för säkerhets- och skyddsuppgifter eller för räddningsverksamhet och endast i den omfattning som uppgifterna kräver.

Trafikledsverket ska säkerställa att de säkerhetsutredningar för bangårdar som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen har gjorts i enlighet med 32 § i denna förordning.

16 b §
Lossare

Lossaren har följande skyldigheter. Lossaren ska


3) uppfylla de krav på lossning och hantering som anges i föreskrifter som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,


27 §
Säkerhet vid hantering av vagnar med farliga ämnen

En vagn som innehåller farliga ämnen ska förvaras på en bangård, i en hamn eller på en annan motsvarande plats dit tillträde för obehöriga är förbjudet.

Transportören ska lämna en anmälan till bannätsförvaltaren om ett sådant behov av tillfällig förvaring på en i 1 mom. avsedd plats som hör nära samman med transporten. Bannätsförvaltaren och transportören ska komma överens om en lämplig plats för tillfällig förvaring så att kraven på säker transport samt en säker användning av järnvägssystemet och bannätet uppfylls.

Om det är nödvändigt att tillfälligt förvara en vagn som innehåller farliga ämnen på en i 1 mom. avsedd plats, ska transportören göra en anmälan om tillfällig förvaring till den regionala räddningsmyndigheten, den kommunala miljövårdsmyndigheten och den statliga tillsynsmyndighet som avses i 23 § i miljöskyddslagen (527/2014).

31 a §
Specialutbildning för personalen hos transportören och bannätsförvaltaren

Personalen hos transportören och personalen hos bannätsförvaltaren ska i samband med den uppgiftsbaserade utbildningen ges utbildning också om järnvägarnas särdrag.

Denna utbildning ska omfatta


För sådan utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten indelas personalen i tre kategorier enligt utbildningsbehov enligt följande:

Beskrivning av kategorin Personal
1 transportpersonal som direkt deltar i transport av farliga ämnen förare, rangerare och personer med motsvarande funktion
2 personal som utför teknisk kontroll av de vagnar som används för transport av farliga ämnen vagnsynare, lastningsrådgivare och personer med motsvarande funktion
3 personal som sköter trafiken och som styr tåg- och rangertrafiken trafikledare, fjärrtrafikledare, personer som använder ställverk och växlar och personer med motsvarande funktion
31 b §
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:


2) rangerare samt personer med motsvarande funktion i kategori 1:

b) skyddsavstånd i enlighet med en föreskrift som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,


34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank, vagn för bulkgods eller bulkcontainer med ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse eller uppstår omedelbar fara, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren samt bannätsförvaltaren i fråga om den egna verksamheten inom en månad lämna Transport- och kommunikationsverket och Olycksutredningscentralen en rapport om saken. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om mallen för rapporten finns i föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § 4 mom. i TFÄ-lagen. I fråga om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen gäller särskilda bestämmelser.


Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2019.

Helsingfors den 28 februari 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.