266/2019

Helsingfors den 25 februari 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), sådan den lyder i lag 417/2018, 11 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som annars stadgas eller bestäms om planering och uppförande av byggnader ska denna förordning tillämpas för nybyggande, med nybyggande jämförbar utvidgning eller omfattande ombyggnadsprojekt som beviljas stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller skoltlagen (253/1995).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) fastgödsellager, ett lager för fast gödsel,

2) flytgödselbehållare, en behållare för flytgödsel,

3) urinbrunn, en behållare för urin eller avfallsvatten,

4) rastgård, ett område i djurstallets omedelbara närhet där djuren rastas regelbundet och där gödsel och avrinningsvatten samlas upp,

5) vattentät konstruktion konstruktioner som förhindrar att stallgödsel samt urin och andra vätskor hamnar i marken eller i yt- eller grundvatten.

3 §
Allmänna krav

Om miljöskyddet inom husdjursnäringarna stadgas i miljöskyddslagen (527/2014) och i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014).

Areal, konstruktionslager och avledning av ytvatten för produktionsgårdsplaner och djurrastgårdar ska framgå i byggnadsplanen.

Urinavskiljningen samt avledningssättet för urinen och flytgödseln till behållaren ska utmärkas i byggnadsplanen.

4 §
Lagringsvolym för gödseln

Minimivolymerna för gödsellagring per djurenhet har givits i 5 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling.

Gödsellagrets volym ska dimensioneras så att det minst motsvarar behovet för gårdens totala djurantal. Om lagringsbehovet delvis ersätts med betesgång ska om detta redogöras i byggnadsplanen. Om den stallgödsel som blir kvar på betet under en betessäsong beaktas vid dimensionering av nötkreaturens gödsellagring ska betet framgå i byggnadsplanen.

En del av den gödsellagringsvolym som krävs kan ersättas genom att ingå avtal om överlåtande av gödsel till annat gårdsbruk eller företag. På gården ska ändå alltid finnas ett gödsellager med en volym motsvarande minst 20 procent av den gödsellagringsvolym som krävs.

5 §
Lagring av övrigt avfall

Avloppsvatten från toalett i djurstallets sociala utrymmen, liksom avfallsvatten och mjölk som på grund av djurens medicinering av hälsoskäl bör avlägsnas, får inte ledas till flytgödselbehållare eller urinbrunn.

Tvätt- och desinficeringsvatten i fjäderfäbyggnader ska ledas till vattentät sluten behållare, vars volym är minst fem kubikmeter.

6 §
Konstruktioner för djurens vistelseutrymme, gödselrännor och -kanaler

Golvkonstruktionen där djuren rör sig, gödselrännor och -kanaler ska vara vattentäta. Behövlig täthet uppnås till exempel med armerad betong som ytkonstruktion eller med heltäckande vattentät membranisolering i underlaget vars översida leder möjligen uppsamlad vätska till flytgödselbehållare eller urinbrunn. Röret mellan djurstallet och flytgödsellagret eller urinbrunnen bör förses med rengörbart stanklås.

7 §
Konstruktioner i fastgödsellager

Gödselplattans botten- och sidoväggskonstruktion ska vara vattentät och kantväggarna bör göras minst 500 millimeter höga. Fastgödsellagret ska vara täckt med fast vattentakskonstruktion och gödsellagrets botten ska vara gjord i armerad betong. Körrampen i fastgödsellagret ska ha en höjd på minst 200 millimeter från gödsellagrets bottennivå. Ytterom körrampen ska finnas en i armerad betongkonstruktion eller asfaltbelagd lastningsplatta lika bred som körrampen och minst fem meter lång.

Fastgödsellagrets riktgivande lagringsvolym fås genom att multiplicera plattans areal med sidoväggshöjden med en meters tillägg.

Konstruktionen i ett fastgödsellager ska hålla mot påfrestningar från gödselgaser och fukt samt snö- och vindbelastningar som konstruktionen utsätts för.

8 §
Flytgödsel- och urinbehållarnas konstruktioner

Flytgödselbehållare och urinbrunn ska till konstruktionen vara vattentäta. Om flytgödselbehållare eller urinbrunn placeras under djurstall får den öppnas mot djurstallet endast via stanklås.

Flytgödselbehållare och urinbrunn av armerad betongkonstruktion ska dimensioneras för den inre lagringsbelastningen utan mottryck från yttre jordfyllnad. I flytgödselbassäng med membrantätning ska finnas en bottenplatta av armerad betong som skyddar membranduken mot mekanisk påfrestning från omrörningsutrustning och tömningspump.

Flytgödselbehållare och urinbrunn ska förses med stängsel mot fallrisk för mänskor och djur. Maskstorleken eller spaltbredden mellan brädor i skyddsstängslet får vertikalt vara högst 100 millimeter och stängslets höjd mätt från marken minst 1 500 millimeter. De horisontala trådarna i stålnätsstängsel fördelas på högst 150 millimeter. Skyddsstängslets grindar ska vara försedda med gångjärn låshandtag. På grindens yttre sida ska finnas en hållbar och väl synlig varningsskylt om fara för gas. Skyddsstängslet ska dimensioneras med en horisontal- och vertikallast på 0,5 kN/m.

9 §
Uppsamling av pressaft från ensilagesilon

Ensilagesilon ska till konstruktionen vara vattentät och så utformad, att pressaft inte läcker ut från lagringssilon. Ensilagesilo ska byggas så att däri uppsamlad vätska leds till uppsamlingsbrunn. I anslutning till ensilagesilo ska finnas en minst fem kubikmeters stor uppsamlingsbrunn för pressaft varifrån vätskan pumpas eller leds via rör till vattentät pressaftbehållare, flytgödselbehållare eller urinbrunn. I ritningarna ska framgå vart pressaften leds från uppsamlingsbehållaren.

Ytterom ensilagesilons inkörningsöppning ska finnas en avlastningsplatta av armerad betong eller asfalt som är minst lika bred som öppningen och som sträcker sig minst fem meter utåt från öppningen.

10 §
Konstruktioner för rastgården

Bottenkonstruktionen i rastgården ska vara vattentät. Behövlig täthet uppnås till exempel med en ytkonstruktion av armerad betong eller med underlagskonstruktion av heltäckande vattentät membranisolering från vars översida möjligen uppsamlad vätska leds till behållare för gödselblandat vatten.

I anslutning till rastgård ska finnas en minst fem kubikmeters stor uppsamlingsbehållare för gödselblandat vatten varifrån vätskan pumpas eller leds via rör till vattentät lagringsbehållare, flytgödselbehållare eller urinbrunn. I ritningarna ska framgå vart gödselblandat vatten leds från uppsamlingsbehållaren.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2019.

Genom denna förordning upphävs bilaga 12 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadsbestämmelser och -rekommendationer enligt jord- och skogsbruksministeriets meddelande (6/2002) om krav för byggnader som stöds.

Helsingfors den 25 februari 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kjell Brännäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.