259/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 februari 2019

Statsrådets förordning om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i alkohollagen (1102/2017):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om vilka denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat samt de halter som krävs vid denatureringen.

2 §
Denatureringsämnena och deras halter

De denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat tillkännages i den förteckning över denatureringsämnen som finns i bilagan till denna förordning.

Vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat skall denatureringsämnen användas så, att färdig lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat innehåller per 100 liter etylalkohol åtminstone ett denatureringsämne minst den mängd som uppges för detta denatureringsämnes del i förteckningen över denatureringsämnen.

3 §
Ömsesidigt erkännande

Sprit och alkoholpreparat som i enlighet med artikel 27.1 b i rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker har gjorts otjänlig för förtäring anses såsom lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat enligt denna förordningen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

Helsingfors den 28 februari 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga

Förteckning över denatureringsämnen

1) denatureringsämne nummer 1, mentol 0,2 kilogram

2) denatureringsämne nummer 2, pepparmyntsolja 0,2 kilogram

3) denaturingsämne nummer 3, terpentin 0,7 liter

4) denatureringsämne nummer 4, bensin 2 liter

5) denatureringsämne nummer 5, etylacetat 3 liter

6) denatureringsämne nummer 6, dietylftalat 1 kilogram

7) denalureringsämne nummer 7, aceton 3 liter

8) denatureringsämne nummer 8, etyleter 5 liter

9) denatureringsämne nummer 9, metyletylketon 2 liter

10) denatureringsämne nummer 10, cyklohexan 2 liter

11) denatureringsämne nummer 11, aceton och metyl-isobutylketon tillsammans så, att det finns 1 liter aceton och 1 liter metyl-isobutylkelon

12) denatureringsämne nummer 12, tertiär butylalkohol 3 liter

13) denatureringsämne nummer 13, normal butylalkohol 3 liter

14) denatureringsämne nummer 14, isobutylalkohol 3 liter

15) denatureringsämne nummer 15, metyl-isobutylketon 2 liter

16) denatureringsämne nummer 16, denatonium benzoat 2 gram

17) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av särskild anledning godkänna också ett annat denatureringsämne eller denatureringssätt, om någon av de ovan nämnda denatureringsämnena inte lämpar sig till ifrågavarande användningsändamål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.