258/2019

Helsingfors den 28 februari 2019

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport (231/2014) 11 § samt

ändras 1 § 3 och 5 mom., 2 § 2 mom., 3 § 5 mom., 4 § 3 mom., 9 § 1 mom. och 10 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997).


På fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas dessutom 12 kap. 1 och 3–10 § i kreditinstitutslagen (610/2014), med undantag av bestämmelsen i 5 § om att verksamhetsberättelsen ska innehålla en kapitaltäckningsanalys, om inte något annat följer av denna förordning.

2 §
Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden ska det i resultaträkningen separat anges deras bruttobelopp och det belopp som har returnerats till investerarna. Av arvodena ska de arvoden specificeras som fås från verksamhet enligt 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (213/2019). Arvodena kan specificeras antingen i resultaträkningen eller i noterna.

3 §
Innehållet i fondbolags verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för ett fondbolag som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om fondbolagets kapitalbas och minimibeloppet för kapitalbasen.


4 §
Allmänna principer för upprättande av placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut

Vad som i denna förordning föreskrivs om värdepapper tillämpas också på sådana penningmarknadsinstrument som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om placeringsfonder.

9 §
Innehållet i en placeringsfonds och en AIF-fonds verksamhetsberättelse

Utöver vad som anges i 15 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds verksamhetsberättelse förutom det föregående bokslutet samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone

1) en redogörelse, med beaktande av fondens investeringspolicy, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning som en procentuell andel av fondens värde,

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier som en procentuell andel av fondens värde,

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden,

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen,

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna,

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, om fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag,

7) en utredning av löpande kostnader och eventuella avkastningsbundna arvoden.


10 §
Innehållet i halvårsrapporten

Utöver vad som anges i 15 kap. 6 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds halvårsrapport innehålla åtminstone en sådan redogörelse för rapportperioden som avses i 8 § 3 punkten i denna förordning för placeringar i värdepapper, klassificerad enligt bilaga III, samt de redogörelser som avses i 9 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten. I en matarfonds halvårsrapport ska dessutom anges var och hur man kan få dess mottagarfonds halvårsrapport.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Helsingfors den 28 februari 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsrådet
Paula Kirppu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.