256/2019

Helsingfors den 28 februari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (208/2014) förordningens rubrik, 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 2 punkten, av dem 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i förordning 700/2014, som följer:

Statsrådets förordning

om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de uppgifter och redogörelser som ska bifogas den anmälan som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen (610/2014), 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder (213/2019), 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och 7 kap. 9 § och 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).


4 §
Uppgifter och redogörelser om företag som är föremål för förvärvet eller överlåtelsen och om finansieringen av förvärvet

Till anmälan ska bifogas följande uppgifter och redogörelser om det företag som är föremål för förvärvet eller överlåtelsen (målföretag):


2) den anmälningsskyldiges andel av målföretagets alla aktier eller andelar och motsvarande röstetal före och efter förvärvet eller överlåtelsen av ägarandelen; om 3 kap. 1 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, 4 kap. 7 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 3 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen eller 7 kap. 9 § 3 mom. eller 14 kap. 9 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas på beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten, ska en separat anmälan lämnas beträffande andelen av aktierna eller andelarna och röstetalet före förvärvet eller överlåtelsen för varje sådan aktieägare eller andelsägare vars innehav enligt nämnda bestämmelser ska beaktas vid beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Helsingfors den 28 februari 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsrådet
Paula Kirppu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.