251/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjöarbetstidslagen (296/1976) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 941/2004,

ändras 2 §, sådan den lyder i lagarna 942/1997 och 941/2004, samt

fogas till lagen nya 2 a och 9 c § som följer:

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete som utförs av

1) befälhavaren på ett fartyg där det utöver befälhavaren finns minst två anställda personer, frånsett vad som föreskrivs i 9 a, 10 och 19 a §,

2) maskinchefen och främsta styrmannen om deras arbete inte är indelat i vakter, frånsett vad som föreskrivs i 9 a, 10 och 19 a §,

3) den främsta föreståndaren för en sådan ekonomiavdelning på ett passagerarfartyg på vilken det utöver den främsta föreståndaren finns minst 15 anställda,

4) en medlem av arbetsgivarens familj, om inte också andra personer arbetar stadigvarande på fartyget,

5) den som utför arbete på fartyget bara när det är i hamn,

6) den som utför enbart tillfälligt arbete för fartygets räkning,

7) en läkare som är anställd uteslutande för sjukvårdsuppgifter, eller

8) den som är anställd på de av statens fartyg som används för försvarsuppgifter eller uppgifter inom gränskontroll, gränssäkerhet och sjöräddning.

2 a §
Tillämpning av lagen på arbete ombord på sjögående fiskefartyg

Denna lag tillämpas också på arbete ombord på sjögående fiskefartyg som trafikerar utanför de vattenområden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982). Lagen tillämpas dock inte med undantag för dess 9 a–9 c och 10 § på arbete som utförs

1) av någon som får sin lön enbart i form av en vinstandel,

2) när fartyget befinner sig inom fångstområde.

Lagens 9 a–9 c och 10 § tillämpas också på fiskare som arbetar ombord men inte står i anställningsförhållande, om det på fartyget samtidigt finns arbetstagare som arbetar på basis av arbetsavtal.

9 c §
Maximiarbetstiden på sjögående fiskefartyg

Arbetstiden för en arbetstagare som arbetar ombord på ett sjögående fiskefartyg får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av 12 månader.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.

RP 291/2018
AjUB 11/2018
RSv 211/2018
Rådets direktiv (EU) 2017/159 (32017L0159); EUT L 25, 31.1.2017, s. 12

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.