248/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (549/2016) 2 § 42 punkten, 32 §, 60 § 1 mom., 87 och 119 § samt 120 § 6 mom., av dem 2 § 42 punkten och 32 § sådana de lyder i lag 1374/2016, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1374/2016, en ny 43 punkt och till lagen nya 100 a och 100 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


42) bostadssammanslutning aktiebolag som omfattas av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), samfund och stiftelser som omfattas av lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), bostadsandelslag, sådana hyreshus som avses i 2 § i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och annat hyreshusbestånd som ägs av sammanslutningar,

43) äkthetsdetalj en sådan detalj i en säkerhetsmärkning som det föreskrivs närmare om i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror, nedan kommissionens beslut om säkerhetsmärkning.

32 §
Obligatorisk märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter ska vara försedda med

1) varningstexter på finska och svenska om tobaksprodukternas negativa effekter på hälsan; detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter för rökning ska dessutom vara försedda med figurativa varningar för tobaksprodukternas negativa effekter på hälsan samt på både finska och svenska en informationstext om rökens skadlighet och information om rökavvänjning,

2) en för spårning av detaljhandelsförpackningen avsedd unik identitetsmärkning enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, nedan kommissionens förordning om spårbarhet, som ska vara utfärdad av en enhet som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet, samt en säkerhetsmärkning som inte kan manipuleras och som består av synliga, delvis synliga och osynliga äkthetsdetaljer.

Minst en av de äkthetsdetaljer som avses i 1 mom. 2 punkten ska tillhandahållas av en tredje part som är oberoende i förhållande till tobaksindustrin på det sätt som avses i artikel 8.1 i kommissionens beslut om säkerhetsmärkning.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om

1) text, bilder, teckensnitt, teckengrad, färg, ram, storlek, placering, alternering, fastsättning, skydd mot skador och andra specifikationer för hur de märkningar som avses i 1 mom. 1 punkten ska anges,

2) placering av och märkning med en sådan unik identitetsmärkning som avses i 1 mom. 2 punkten, de uppgifter som ska anges med hjälp av identitetsmärkningen samt vilka uppgifter som ska ingå i identitetsmärkningen och vilka uppgifter som ska vara tillgängliga elektroniskt med hjälp av identitetsmärkningen,

3) placering av och märkning med den säkerhetsmärkning som avses i 1 mom. 2 punkten samt tekniska standarder för säkerhetsmärkningen och deras eventuella alternering,

4) skyldigheterna som gäller oberoendet för leverantörer av äkthetsdetaljer enligt 2 mom.

60 §
Begränsningar i partihandel

Tobaksprodukter får säljas i parti för återförsäljning endast till sådana partiaffärer som gjort anmälan enligt 50 § och som har identifieringskoder enligt artiklarna 15 och 17 i kommissionens förordning om spårbarhet samt för detaljhandel endast till den som har sådana identifieringskoder och

1) har ett sådant detaljhandelstillstånd som avses i 44 § och i enlighet med 46 § 1 mom. 2 punkten eller 49 § har angett att den säljer tobaksprodukter,

2) har ett detaljhandelstillstånd som beviljats med stöd av den gamla tobakslagen.


87 §
Rätt till information

Valvira och kommunen har, avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna, rätt att av tillverkare, importörer och försäljare av produkter som avses i denna lag och av andra myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för att utreda verksamhet som strider mot denna lag och mot bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Dessutom har Valvira, avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna, rätt att av sådana leverantörer av äkthetsdetaljer som avses i 32 § 2 mom. och deras eventuella underleverantörer få de uppgifter som avses i artikel 8.3 i kommunens beslut om säkerhetsmärkning.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. inte lämnas inom utsatt tid, kan Valvira eller kommunen förena skyldigheten att lämna dem med vite. Vitet döms ut av förvaltningsdomstolen på ansökan av den som förelagt vitet. Vite får dock inte föreläggas om det finns skäl att misstänka den berörda parten för brott och det begärda materialet har anknytning till det ärende som är föremål för misstanke om brott.

Kommunen och regionförvaltningsverket är skyldiga att på begäran utan ersättning lämna Valvira de övriga uppgifter om inspektioner och andra tillsynsåtgärder, tillsynspersonal, avgifter och tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna ska lämnas på det sätt som Valvira bestämmer.

100 a §
Krav på ersättande eller ändring av säkerhetsmärkning

Kommunen ska genast underrätta Valvira om den misstänker att integriteten hos en sådan äkthetsdetalj som avses i 32 § 1 mom. 2 punkten har manipulerats. Om Valvira har skäl att förmoda att integriteten hos äkthetsdetaljen har manipulerats, ska Valvira hos tillverkaren eller importören av produkten kräva att säkerhetsmärkningen ersätts eller ändras.

100 b §
Säkerställande av oberoende för leverantörer av äkthetsdetaljer

Om det av uppgifter som lämnats med stöd av 87 § 1 mom. eller annars framgår att en sådan leverantör av äkthetsdetaljer som avses i 32 § 2 mom. eller leverantörens eventuella underleverantörer inte längre uppfyller kraven på oberoende, ska Valvira inom en rimlig tidsperiod och senast före utgången av det kalenderår som följer på det kalenderår då uppgifterna erhölls vidta alla åtgärder som behövs för att kriterierna för oberoende ska uppfyllas.

119 §
Förstöring

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra en sådan tobaksprodukt, örtprodukt för rökning, elektronisk cigarett eller nikotinvätska jämte förpackning som kan tas i beslag om det finns skäl att anta att den kommer att förklaras förverkad och som inte har något nämnvärt försäljnings- eller bruksvärde.

120 §
Ikraftträdande

Lagens 32 § 1 mom. 2 punkt och 6 kap. tillämpas på detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak från och med den 20 maj 2019 och på detaljhandelsförpackningar för andra tobaksprodukter från och med den 20 maj 2024. Före dessa datum ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på detaljhandelsförpackningars identifierbarhet och spårbarhet. I artikel 37 i kommissionens förordning om spårbarhet finns det dock bestämmelser om fri omsättning i fråga om cigaretter och rulltobak som tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2019 och andra tobaksprodukter som tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2024, och på dessa produkter tillämpas artikel 9 i kommissionens beslut om säkerhetsmärkning.Denna lag träder i kraft den 20 maj 2019.

Det som i 60 § 1 mom. föreskrivs om de identifieringskoder som avses i kommissionens förordning om spårbarhet tillämpas på cigaretter och rulltobak från och med den 20 juli 2019 och på övriga tobaksprodukter från och med den 20 maj 2024.

RP 301/2018
ShUB 29/2018
RSv 210/2018
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 (32018R0574); EUT L 96, 16.4.2018, s. 7
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 (32018D0576); EUT L 96, 16.4.2018, s. 57

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.