245/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) 2 och 25 § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på elektrisk och elektronisk utrustning.

Lagen tillämpas dock inte på

1) vapen, ammunition och materiel som är avsedda för militära ändamål eller på annan utrustning som hänför sig till tryggandet eller bevakningen av rikets centrala säkerhetsintressen,

2) utrustning som är utformad för att sändas ut i rymden,

3) sådana storskaliga stationära industriverktyg som består av storskaliga grupper av maskiner, utrustning eller komponenter, som fungerar för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats och som används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling,

4) sådana storskaliga fasta installationer som består av storskaliga kombinationer av apparater eller av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän, som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som monteras ned av fackmän,

5) transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

6) sådana mobila maskiner som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning, som har en inbyggd källa för kraftgenerering eller traktionsdrift med extern strömkälla och vars drift kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet,

7) sådana aktiva produkter för hälso- och sjukvård som är avsedda för implantation och som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

8) solcellspaneler som är avsedda för ett system som fackmän har utformat, satt samman och installerat för permanent användning på en bestämd plats i syfte att producera energi av solljus för offentliga, kommersiella eller industriella tillämpningar eller tillämpningar i bostäder,

9) utrustning som är särskilt utformad för forsknings- och utvecklingssyften och som endast görs tillgänglig för yrkesmässig verksamhet,

10) piporglar,

11) utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av utrustningar som avses i 1–10 punkten och som kan fylla sin funktion endast om den är en del av dessa utrustningar, och som endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning.

25 §
Ersättande av kostnader

Tillsynsmyndigheten och Tullen får ta ut ersättning hos en näringsidkare för kostnaderna för undersökning och testning av elektrisk eller elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven samt för kostnaderna för att i detta syfte skaffa sådan utrustning och hålla den i lager. Dessa kostnader är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 249/2018
MiUB 18/2018
RSv 219/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.