234/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturgasmarknadslagen (587/2017) 22 § 1 mom. och 100 § samt

fogas till lagen en ny 33 a § som följer:

22 §
Avgifter för inmatning och uttag av naturgas

Överföringsnätsinnehavaren ska ta ut en överföringsavgift för varje inmatnings- och uttagspunkt i sitt överföringsnät som ingår i ett inmatnings- och uttagssystem. För en inmatnings- och uttagspunkt i en sammanlänkning som bryter naturgassystemets isolering ska dock inte tas ut någon överföringsavgift, om avståendet från att ta ut en inmatnings- och uttagsavgift förbättrar leveranssäkerheten och grundar sig på internationella förpliktelser eller internationella avtal som är bindande för Finland eller på avtal mellan överföringsnätsinnehavare som baserar sig på ömsesidiga marknadsbetingelser.


33 a §
Inmatnings- och uttagssystem

Naturgassystemet bildar ett inmatnings- och uttagssystem. Ett nationellt naturgassystem kan ingå också i ett regionalt inmatnings- och uttagssystem som omfattar naturgassystemet för två eller flera av Europeiska unionens medlemsstater. Skapandet av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem kan grunda sig på internationella förpliktelser eller internationella avtal som är bindande för Finland eller avtal mellan överföringsnätsinnehavarna som baserar sig på ömsesidiga marknadsbetingelser.

100 §
Övergångsbestämmelser om överföring av naturgas

Trots bestämmelserna om de villkor och förfaranden som enligt 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden fastställs av Energimyndigheten, fastställer Energimyndigheten de överföringsavgifter som tillämpas på naturgassystemets förbindelser till utlandet och andra villkor för överföringstjänster som iakttas vid utlandsförbindelserna för åren 2020 och 2021 innan de införs. Bestämmelser om den materialrättsliga grunden för beslutet om fastställande finns i 12 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Beslutet om fastställande gäller i ett år. I beslutet om fastställande får ändring sökas på det sätt som anges i 96 § 2 mom. i denna lag. På verkställbarheten av beslutet tillämpas bestämmelsen i 97 § i denna lag.

I beslutet om fastställande kan det oberoende av 22 § bestämmas att inga avgifter ska tas ut för inmatnings- och uttagspunkten i en sammanlänkning som bryter naturgassystemets isolering eller om annan nedsättning av avgifterna i fråga, om avståendet från att ta ut överföringsavgifter eller annan nedsättning av avgifterna förbättrar leveranssäkerheten och grundar sig på naturgasmarknadens ömsesidiga marknadsbetingelser och arrangemanget är ändamålsenligt med tanke på utvecklingen av naturgasmarknaden.

Energimyndigheten ska innan den utfärdar ett beslut om fastställande förhandla om villkoren med naturgassystemets överföringsnätsinnehavare och höra företagen inom naturgasbranschen, slutförbrukare och andra intressentgrupper som berörs av saken.

Överföringsnätsinnehavaren ska publicera sina avgifter enligt 22 § för inmatning och uttag av naturgas ur nätet senast den 30 juni 2019 efter det att Energimyndigheten har fastställt överföringsavgifterna enligt 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019. Lagens 22 § 1 mom. och 33 a § träder dock i kraft den 1 januari 2020. Ett i 22 § 1 mom. och 33 a § avsett internationellt avtal eller ömsesidigt avtal mellan överföringsnätsinnavarna får ingås också före lagens ikraftträdande.

RP 290/2018
EkUB 28/2018
RSv 224/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.