230/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 13 punkten underpunkt d, sådan den lyder i lag 1094/2017, som följer:

34 §

Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd


13) bevilja penninglån eller mot vederlag förvärva i 1 kap 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda finansiella instrument eller andelar i sammanslutningar, med följande undantag:


d) förvärva andelar i placeringsfonder som är förenliga med det fondföretagsdirektiv som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen om placeringsfonder (213/2019) och som är registrerade i Finland eller i utländska fondföretag som avses i 23 kap. 1 § 1 mom. i den lagen och som i enlighet med 2 mom. i den paragrafen får marknadsföra sina andelar i Finland,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.