216/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gåvoutfästelser (625/1947) 4 §, sådan den lyder i lag 831/1991, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 831/1991 och 1342/2018, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

En sådan gåva av en fondandel som inte omfattas av 1 eller 2 mom. anses fullbordad när den som i enlighet med lagen om placeringsfonder (213/2019) för fondandelsregistret har underrättats om överlåtelsen av fondandelen på det sätt som avses i 3 mom.

4 §

Om någon i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag som gåva i någon annans namn har deponerat pengar eller lämnat värdepapper eller annan lös egendom i förvar utan att förbehålla sig rätten att förfoga över egendomen i fråga, anses gåvan fullbordad när kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller företaget tagit emot den överlåtna egendomen för gåvotagarens räkning. Bestämmelserna i detta moment ska tillämpas även om det bevis som har utfärdats över depositionen eller lämnandet i förvar har behållits av givaren.

Bestämmelserna i 1 mom. ska också tillämpas när givaren på gåvotagarens namn har överfört medel från en egen deposition eller förvaring i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag.

Om någon som gåva har överlåtit värdeandelar för att noteras på någon annans konto utan att förbehålla sig rätten att förfoga över dem, anses gåvan fullbordad när värdeandelarna har noterats på gåvotagarens värdeandelskonto.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.